in , , ,

Deze honderd gegevens worden per leerling verzameld door school en voor de overheid

geralt / Pixabay

Minister Van Engelshoven (D66) heeft de lijst met gegevens gepubliceerd die scholen over hun leerlingen en studenten moeten registreren. Het gaat om circa honderd (soorten van) gegevens, afhankelijk van de situatie van de leerling of student. Onderaan dit artikel vindt u een samenvatting van die gegevens.

De lijst beschrijft de gegevens van vier van de systemen die binnen het onderwijs gebruikt worden, te weten de basisregistratie, de verzuimregistratie, het diplomaregister en het vrijstellingsregister. Voor andere systemen gelden andere regels. De gegevens uit deze vier systemen worden gedeeld met het schoolbestuur, het samenwerkingsverband van scholen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maar ook de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank (), het UWV, de Belastingdienst, de Gemeentelijke GezondheidsDienst (), de Onderwijsinspectie, het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie voor Volksgezondheid, het Zorginstituut, eventuele vervolgscholen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) krijgen toegang tot een deel van de gegevens.

Controle en profilering

De gegevens mogen door de desbetreffende organisaties gekoppeld worden aan andere beschikbare gegevens. Om de gegevens te koppelen wordt meestal het ‘persoonsgebonden nummer' (PGN) gebruikt. Dat is hetzelfde als het burgerservicenummer (BSN) als de leerling daarover beschikt.

De gegevens worden onder andere gebruikt om te controleren op de leerplichtwet, de afgegeven schooladviezen, op de regelingen van studiefinanciering en tegemoetkomingen, het innen van lesgeld, de kwaliteit van de school, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en om de budgetten voor de onderwijssoorten en opleidingen vast te stellen.

Maar de gegevens worden ook buiten het onderwijsveld gebruikt. Zo kunnen de gegevens verwerkt worden in het risicoprofileringssysteem SyRI, dat met een mensen uit bestanden filtert die mogelijk plegen. De gegevens worden ook gebruikt als ouders een beroep doen op de participatiewet of maatschappelijke ondersteuning, bij de bestrijding van infectieziektes en bij de belastingaangifte.

Exclusief leerlingvolgsystemen

Deze lijst gaat niet over gegevens die scholen in andere systemen vastleggen, zoals bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem. In leerlingvolgsystemen worden naast leerprestaties ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden, gespreksverslagen en andere persoonlijke zaken vastgelegd, bijvoorbeeld over eventuele beperkingen en de thuissituatie.

De gegevens worden twee tot vijfentwintig jaar bewaard. Diploma­gegevens worden zestig jaar bewaard.

De lijst is een bijlage bij het wetsvoorstel van Van Engelshoven om leerlinggevens flexibeler te kunnen gebruiken. Het wetsvoorstel en deze lijst worden op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer behandeld.

De lijst samengevat

Hieronder volgt een samenvatting van de te registreren gegevens. De precieze set van gegevens hangt af van de achtergrond van de leerling en het gevolgde onderwijs.

Basisgegevens

Identificerende gegevens

 • het persoonsgebonden nummer (indien beschikbaar het burgerservice nummer BSN)
 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • het adres;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum;
 • de geboorteplaats;
 • het geboorteland;
 • het geboorteland van elk van de ouders;
 • de nationaliteit;
 • het verblijf in en het vertrek uit Nederland; of
 • het verblijfsrecht van de vreemdeling.
 • Inschrijvingsgegevens
 • het registratienummer van de onderwijsinstelling
 • de datum van inschrijving;
 • de datum van uitschrijving of beëindiging van de inschrijving.
 • de vooropleiding;
 • de inschrijvingsvorm;
 • de reden van beëindiging van de inschrijving.
 • eventueel de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs;
 • de indicatie voor het soort verblijf indien de de onderwijsdeelnemer is toegelaten tot het speciaal onderwijs;
 • het registratienummer van het samenwerkingsverband van scholen dat de onderwijsdeelnemer naar het speciaal onderwijs heeft verwezen.

Opleidingsgegevens

 • het soort onderwijs;
 • de groep of het leerjaar;
 • het uitstroomprofiel;
 • de schoolsoort;
 • de opleidingsvorm;
 • de opleiding;
 • de aard van de opleiding;
 • het profiel van het onderwijs;
 • de leerweg;
 • voor- en vroegschoolse educatie;
 • het aantal uren per week dat onderwijs wordt gevolgd aan de instelling;
 • het programma als het om voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gaat.

Resultaatgegevens

 • uitslag en niveau eindtoets;
 • het schooladvies;
 • de vakken waarin examen is afgelegd;
 • de cijfers van het schoolexamen en in voorkomende gevallen het profielwerkstuk;
 • de cijfers van het centraal examen;
 • de rekentoets waarvoor het eindcijfer is vastgesteld met het bijbehorende niveau;
 • de eindcijfers;
 • de uitslag van het eindexamen of deeleindexamen
 • de datum waarop het afsluitend examen, deeleindexamen, diploma of certificaat is behaald;
 • het uitstroomniveau of behaalde diploma of certificaat.
 • de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten.
 • de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten.

Bijzondere basisgegevens

 • de aanduiding dat het betreft een onderwijsdeelnemer met een niet-Nederlandse culturele achtergrond;
 • de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland,
 • de bekostigingsindicatie;
 • de bekostigingscategorie
 • de begin- en einddatum van de periode waarvoor er voor de onderwijsdeelnemer een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld (speciaal onderwijs);
 • de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer geplaatst is op een orthopedagogisch-didactisch centrum, en het registratienummer van het orthopedagogisch-didactisch centrum.
 • het registratienummer van een speciaal onderwijs instelling waaraan een leraar is verbonden;
 • de begin- en de einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt of is begeleid.
 • de omvang van de beroepspraktijkvorming, de datum van begin en einde daarvan, de afsluitdatum van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, het betrokken bedrijf dat of de betrokken organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de beroepspraktijkvorming is gebaseerd;
 • het al dan niet hebben van een handicap of chronische ziekte die extra ondersteuning vraagt van de onderwijsinstelling;
 • het al dan niet voor bekostiging in aanmerking komen van de onderwijsdeelnemer of het diploma.

Vrijstellingsgegevens

Bij vrijstelling, bijvoorbeeld in verband met ander gevolgd onderwijs.

 • het geslacht;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • het gegeven dat het een vervangende leerplicht betreft;
 • de begin- en einddatum van de vervangende leerplicht;
 • of eerder vervangende leerplicht is toegestaan;
 • het gegeven dat het een vrijstelling van de leerplicht betreft;
 • de begin- en einddatum van de vrijstelling;
 • of eerder een beroep op vrijstelling van de leerplicht is gedaan.

Verzuimgegevens

 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • het adres;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum.
 • het gegeven of betrokkene al dan niet beschikt over een startkwalificatie;
 • begindatum verzuim;
 • einddatum verzuim;
 • de vermoedelijke soort verzuim;
 • de vermoedelijke reden van het verzuim;
 • of alle lessen zijn gemist;
 • de door de onderwijsinstelling ondernomen actie;
 • of actie door de gemeente gewenst is, onder vermelding van de prioriteit daarvan, en een toelichting indien geen actie door de gemeente gewenst is;
 • de naam van de leslocatie;
 • naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij de onderwijsinstelling;
 • telefoonnummer of telefoonnummers van de onderwijsdeelnemer of ouder;
 • een specificatie van verzuimdagen en verzuimuren;
 • de status van de melding;
 • indien de melding is afgesloten, de reden daarvoor;
 • indien de melding is afgesloten, een opmerking daarbij;
 • naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de gemeentelijke contactpersoon.

Diplomagegevens

Onderstaande gegevens van ‘waardedocument' moeten worden opgeslagen. Met waardedocumenten wordt gedoeld op diploma's, getuigschriften, resultatenlijsten, cijferlijsten en certificaten.

 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum.
 • het soort waardedocument;
 • de naam van de organisatie die het waardedocument heeft uitgereikt.
 • de kwalificatie, het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel;
 • de schoolsoort;
 • de leerweg van het onderwijs
 • het profiel van het onderwijs
 • het programma;
 • het uitstroomniveau of het behaalde diploma of certificaat;
 • de datum waarop het diploma of certificaat is behaald;
 • het eindcijfer of de eindcijfers van bij ministeriële regeling aan te wijzen examenonderdelen;

Tweede Kamer akkoord met flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen kunnen gemakkelijker en flexibeler gebruikt worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. De Tweede Kamer is hier vandaag mee akkoord gegaan.  Alle gegevens in de bestaande leerlingregistratiesystemen komen met dit wetsvoorstel (toelichting) van minister Van Engelshoven (D66) onder één wettelijke regeling te vallen.
Lees verder >>>

Lees verder bij de bron: www.privacybarometer.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken: Vicevoorzitter (Frans T.) van de EU is Soros-man

Minister van Veiligheid & Justitie steunt onwetmatige langere opslag oudere politiegegevens