1. AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel ik ernaar streef om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan ik niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Op grond van de aangeboden informatie dienen (derhalve) geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

JDreport.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door JDreport.com geplaatste berichten. Dit ongeacht of JDreport.com zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via JDreport.com werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

2. AUTEURSRECHT
JDreport.com respecteert de bestaande auteursrechten en houdt hiermee rekening bij het plaatsen van nieuwsberichten.

De reproductie, het downloaden en kopiëren van de nieuwsberichten en korte aanhalingen uit artikels, is toegestaan zonder toestemming mits met bronvermelding.

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.

In ieder geval vrijwaart u JDreport.com tegen aanspraken van derden.

3. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE
Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar JDreport.com mag. Het volledige URL-adres van de website JDreport.com moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

JDreport.com is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen JDreport.com en de beheerders van die andere site.

JDreport.com geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft JDreport.com hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. JDreport.com zal beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Ik behoud mij het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.