in , ,

Even een oudje uit het vet gehaald: Nederland wordt illegaal bestuurd

Sinds 14 mei 2012 zit al 72 jaar zonder wettige regering.

In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland, waarbij automatisch grondwettelijk afstand werd gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. Tot zijn genoegen riep majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan de slag. Dit was eigen belang en 100% landverraad – dus strafbaar.

Omdat de regering onder leiding van het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:

“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandsche Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere School heeft doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag of doorgestudeerde staatsrechtgeleerden nergens over. Daaruit kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte struisvogels het hier sinds die tijd voor het zeggen hebben, althans het onbevoegd gezag faciliteren.

Die struisvogelpolitiek moet afgelopen zijn.

Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de “oranje’s”, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het gezag wat hier de lakens meent uit te moeten delen ronduit ILLEGAAL! Alle tegenwerpingen in de trant van “er is toch democratische besluitvorming geweest, wat zeuren jullie nou?” snijden geen hout. Er is vrijwillig afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet heeft dat bevestigd.

Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders) ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te “integreren” in de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het bevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten. Op dezelfde manier is het bevoegd gezag gelaten aan de Nazi bezetters in 1940. Nederland en het Nederlandse volk wordt verkwanseld door een ongekozen kliek – het volk wordt NIETS gevraagd. Nog een is dodelijk voor de elite en zal met alle macht worden tegengewerkt.

Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese Unie, begint het heel misschien een beetje te dagen in het Oosten, maar de weerstand is zo hard als een pakje half gesmolten boter.

Nederland is niet bevrijd

Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het bevoegd gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en gekozen bestuurders. In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat, die daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een “staat” is geen rechtspersoon, een “staat” is een abstract begrip op een topografische kaart.

Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het Anglo-Amerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen, inmiddels verworden tot een narco- & bananen-monarchie aan de Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer stemmen en zoveel mogelijk rotzooi verspreiden over een illegaal “koningshuis”, een illegale “regering van amsberg” en een illegale politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekozchte gechanteerden. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst van de Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit ligt.

Mocht van dit alles het tegendeel worden bewezen: we houden ons aanbevolen en zijn reuze benieuwd. Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie– ook dat was en is volstrekt illegaal.

Een onbevoegd gezag kán namelijk helemaal geen wettelijke maatregelen nemen!

Lees verder bij de Bron: World Unity

Even een oudje uit het vet gehaald, wie weet hoe het zit mag het zeggen…

Photo by Nationaal Archief


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
pascal
5 jaren geleden

Heb sowieso via een andere benadering reeds geconstateerd dat Nederland geen democratie en/of rechtstaat is. Zie onderstaande vragenlijst.

Democratie en rechtstaat? (concept)

– Kan democratie afgedwongen worden? (01)
– Is democratie hetzelfde als dictatuur v/d meerderheid? (02)
– Maakt democratie pas een kans als de meerderheid van nature beseft dat de belangen minderheden even zwaar wegen? (03)
– Zijn binnen een democratie alle burgers soeverein en vormt het volk de Staat en zijn derhalve alle verkozen en niet-verkozen aangestelden (volksvertegenwoordigers en ambtenaren) dienaren v/d Staat? (04)
– Hoe kan het dat ons uit Rome stammende rechtssysteem ons meer beperkt dan dat er destijds in Rome beperkingen opgelegd werden terwijl wij democratie schijnen te zijn en Rome destijds geregeerd werd door 300 almachtige senatoren? (05)
– Waarom is het in 1795 onder Franse overheersing afgeschafte recht op compositie nog immer weggestopt? (06)
– Hoe is het mogelijk dat soevereine burgers binnen een democratie vrijwel machteloos staan t.o.v. allerlei dienaren (ambtenaren en politici)? (07)
– Draait democratie om de bevolking of om de bestuurders? (08)
– Is indirecte democratie wel democratie of is indirecte democratie stemmen op reeds door politieke partijbonzen beoordeelde en naar voren geschoven (elite) poppetjes? (09)
– Corrumpeert macht? (10)
– Hoezo kan ik als in een democratie geboren Nederlander gedwongen worden me aan te passen aan allerlei regels (wetten & procedures) zonder dat ik ooit mijn handtekening gezet heb onder een document waarin ik die regels onderschrijf en tevens macht overdraag? (11)
– Is automatische machtsoverdracht juist een kenmerk v/e dictatuur? (12)
– Hoezo zou wie dan ook zich ongestraft laten ringeloren door zijn/haar dienaren? (13)
– Hoe is het mogelijk dat meewerkende eigenaren/aandeelhouders per se zich een hoger salaris dienen toe te bedelen v/d belastingdienst dan hun best betaalde personeelslid verdiend maar dat ons aller dienaren gemiddeld 6000,- euro p/j meer mogen verdienen dan modaal (= het inkomen werkend Nederland), dus meer dan gemiddelde aandeelhouder (burger) van ons land verdiend? Dit is meten met 2 maten in het nadeel v/d burger! (14)
– Heeft in ons land reeds een stille/geweldloze staatsgreep plaatsgevonden door politici en ambtenaren? Hoe is anders uit te leggen dat staatsdienaren in ons land meer macht hebben dan hun soevereinen? (15)
– Hoezo staan onze politici steeds meer macht af aan o.a. de EU en via verdragen zoals TTIP? (16)
– Geef mij 1 voor mij goede reden waarom ik deze door ons verkozen politici niet zou bestempelen als landverraders? (17)
– Hoe valt vanuit ons democratie en rechtstaat zijnde uit te leggen dat politici zoals JP Balkenende en W Bos ons een illegale oorlog (Irak maar ook Afghanistan) op basis van bewust aangedragen desinformatie in kunnen slepen zonder daar keihard op af gerekend te kunnen worden terwijl burgers die er voor kiezen om aan een andere (illegale) oorlog deel te nemen wel bestraft worden? Noemt men zo’n situatie klassenjustitie? Past klassenjustitie binnen een democratisch rechtstaatbestel of maakt klassenjustitie van de democratie en de rechtstaat per direct een farce? (18)
– Hoezo zou na onze deelname aan militaire coalities in illegale oorlogen waar veel meer nevenschade/collateral damage slachtoffers gemaakt zijn dan vijandelijke strijders die gedood zijn in Nederland nevenschade nog een issue kunnen zijn? Wat u niet wil dat u geschied doe dat vooral een ander niet (aan). (19)
– Hoeveel respect moet er opgebracht worden voor politici die niet alleen immer achter de feiten aan lopen (bijv. val v/h communisme, 9/11 of de bankencrisis) en zelfs door het afschaffen van goed werkende regels (zoals voor deposito spaarbanken) crisissen in de hand werken maar daar nooit op afgerekend kunnen worden? (niet verkozen worden is geen straf!) (20)
– Is het erg dat ik me aansluit bij Plato maar vooral Aristoteles en dus vind dat verkiezingen leiden tot aristocratia en loting leidt tot democratia? (21)
– Leidt schaalvergroting (EU) tot meer of tot minder democratie? (22)
– Is democratie ‘stemmen en je verder je kop houden en in de pas lopen?’ (23)
– Mogen binnen een democratisch politiek bestel individuen en/of groepen zich als een dictator gedragen? (Geert W.) (24)
– Wie beschermt de democratie? En waar staat dat dan specifiek omschreven? (25)
– Waarom mogen door derden bedachte, opgetekende en bekrachtigde dode dictaten (wetten & procedures) regeren over levende individuen en dito situaties (interactie) binnen een democratie? Want die dode dictaten dicteren > en dicteren hoort bij een dictatuur. (26)
– Waarom dient een wet zich niet 24/7, 1361 dagen in de 4 jaar te bewijzen/valideren? (27)
– Mag een wet en/of een procedure binnen een rechtstaat ooit recht (doen aan) in de weg staan? (28)
– Als wij een rechtstaat genoemd worden; beweren aan rechtsgang te doen; rechtbanken, rechtszaken, rechters hebben; hoezo mogen wetten & procedures dan het recht in de weg staan? (29)
– (19 december 2015) Is het star hanteren van wetten & procedures gelijk staand aan het verschuilen achter de wetten & procedures? En is dat een equivalent van het verschuilen achter Befehl ist Befehl? En is dat na de Neurenburger processen verboden voor vooral staatsdienaren? (30)
– Dienen in het belang van de rechtstaat alle kromme redenaties en scheve verhoudingen bestreden te worden? (31)
– Mogen verwachtingen die individuen/groepen zelf niet per se waarmaken van andere individuen/groepen worden verwacht/geëist? Waarom zou ik of ieder ander nalaten te testen of dat wat van mij of ieder willekeurig ander persoon gevraagd/verlangd/verwacht wordt door degenen die dit eisen/verwachten per se te allen tijde waargemaakt wordt? (32)
– Wij mensen onderscheiden zich t.o.v. al het andere levende op deze planeet door ons pakket aan ratio & emoties, zowel in de breedte als diepte. Uiteraard zijn ook bewustzijn en onderbewustzijn belangrijke variabelen van ons pakket ‘Mens’ alleen hebben dieren en zelfs sommige plantensoorten een bewustzijn en/of onderbewustzijn (= instinct) en daarmee onderscheiden wij ons dus niet maar zetten ons op 1 lijn met vele andere levende soorten. Wij zijn geworden wie wij zijn door ons totaalpakket maar wij hebben ons kunnen onderscheiden door dat wat ons af doet wijken van al het andere levende op de planeet.
Per se.
Is dit een uitgangspunt geweest voor de wetgevers? Volgens mij niet! Dus hoezo zou ik dat wat zij geproduceerd hebben (kritiekloos) accepteren als zij, de wetgevers, nagelaten hebben om ons ras op de juiste wijze te waarderen c.q. de plank ten opzichte van ‘mens’ op groteske wijze misgeslagen hebben? (33)

maud
5 jaren geleden

Pascal,
10000000000000 plusjes .Goed verwoord!

Rupsje nooitgenoeg Shell maakt 1,6 miljard winst en ontslaat 10.000 werknemers

Zoals voorspeld: Jatten via contactloze passen vrij simpel, zakkenroller kan duizenden euro’s stelen