in , ,

Gerrit zalm heeft keihard gelogen is dat een politieke misdaad?

2329509040

Het liegen en bedriegen op het hoogste niveau in ons land gaat maar door, politici die leugens aan het volk verkopen. Neem de invoering van de Euro, een groter leugen dat het goed is voor ons land en haar burgers bestaat er niet.

In 2012 gaf de toenmalige directeur van de Nederlandse bank, Henk Brouwer toe dat de gulden ongeveer tien procent lager de euro is ingegaan, en dat de koers van de euro ongeveer twee  en niet  2,20371  zou moeten bedragen, is het nu duidelijk dat de omwisseling niet vlekkeloos is verlopen.

In het verleden is door de ex minister van financiën, drs. Gerrit Zalm ( nu groot graaier en topbestuurder bij de Amro Bank)  ontkend dat de prijsverhogingen iets met de “instapkoers ” van 2.20371 naar de Euro te maken had.

De conclusie: “Wie fantaseert en/of  wie liegt. Of, ze  liegen allebei?” En, om welke reden?

De mededeling van Henk Brouwer is waarschijnlijk juist, omdat hij zich mogelijk in een politiek en financieel “wespennest” stort. Hij heeft ook de leugen van Zalm daarmee  bevestigd, die zich in alle bochten moest wringen om zijn gelijk te bewijzen, De grootste leugen van een man die op onze centjes moest passen.
De reactie toen van Zalm op TV en via de radio was kennelijk  bestemd voor ongeschoolden die  niets weten van  economie óf niet logisch kunnen nadenken. Zijn reactie op kritiek  was naar mijn mening erg beschamend.

De financiële schade is enorm bij de bevolking. Nu in 2015 is dat duidelijk geworden, veel armoede, geen banen, landen die bijna omvallen een grote puinhoop omdat ook de kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis en de Mediterrane landen er een “puinhoop” van hebben gemaakt met hun begrotingen in Euro’s.

Miljoenen mensen hebben 10% ( of 5%)  minder inkomen gekregen na 1 januari 2002 door de onderwaardering van de gulden naar de euro. Om reden van export naar én de schulden van Duitsland, voor een groot deel ontstaan  i.v.m. de hereniging met de voormalige DDR,  moeten de Nederlanders dat nu voor een deel betalen. Met de oplopende inflatie in 1999 en de onderwaardering van minimaal 5% zijn de pensioenen, en dus ook de AOW, onder druk komen te staan. Ouderen betalen nu een deel van het gelach. Dat is onaanvaardbaar.

De Nederlander is gewoon voor een “ fait accompli” gezet.Het is een “duivelse zet” , dat alleen in een dictatuur kan worden verwacht.

Ik noem dit een vorm van bedriegen dat ik nog niet eerder heb gezien. Het is een “symptoom”, dat het turbo- kapitalisme (lees “de multinationals”), hun zin hebben gekregen. Die meedogenloosheid is stuitend. “Rücksichtlosigkeit ist ohne Gnadebrot”.  Dit gezegde is de aanwijzing  naar een bijna misdadige mentaliteit. De absolute minachting van de bevolking is hiermede wel aangegeven.  Op een weblog lees ik de volgende aanhef, waarvan ik denk dat de betekenis zeker kan  worden geprojecteerd op het Nederlands politieke klimaat. Everything Is A Lie: The Deliberate Intent To Deceive People Is At An All Time High. ( Alles is een leugen.Een weloverwogen bedoeling om de mensen te misleiden op een altijd hoog niveau)

In feite heeft Duitsland de macht in handen gehad. Immers, Nederland is voor een groot deel van Duitsland afhankelijk,  ter zake  de export naar dat land. In NOVA van 14 mei 2005 probeerde Stef Blok ons gerust te stellen en stelde dat  alles naar wens is gegaan. Het is jammer dat hij dat  zo vertelde. Kennelijk zijn de kijkers een stel onwetenden  omwisselkoersen te kunnen  begrijpen.   Het is heel simpel: stel de Gulden  op 2.20371 en je hebt  dan 1 euro zoals dat nu het geval is.

Bij de  uitbetaling van pensioen in euro’s  zijn er dus MINDER euro’s nodig om tot de waarde van het eerdere pensioen te komen.  Als de gulden op gewoon  op   2.00 was gezet dan  hebben we dus  MEER euro’s aan dat zelfde pensioen. Immers, alles wordt nu via de euro voldaan?

Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = € 1815,12. Bij een omwisseling  van 2 is dat € 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers  van 2.00   € 184,88 MEER per maand.

Nu de prijzen van goederen,  én bij de horeca,  exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER  aan euro’s heeft ontvangen,  is de verhouding in verlies voor een gepensioneerde  groter.  Nu wil ik wel duidelijk vermelden dat de hoge prijzen in de horeca nog aan iets anders te wijten is.  Namelijk, de bureaucratie is voor zoveel regels verantwoordelijk dat de horeca daar letterlijk stapel gek van werd en mogelijk gedwongen was haar prijzen aan te passen. Nu de prijzen zich hebben aangepast komen de problemen voor een groot deel bij de bevolking om de hoek kijken. De armoede neemt toe, door en/of  mét de toenemende afname van werkgelegenheid, waardoor er méér mensen een beroep zullen doen op het “sociale systeem” en dat staat nu onder enorme druk.  Regeren is vooruit zien. Ik denk dat deze ploeg ministers niet in staat is een duidelijk mega plan te maken om het tij te keren. De invloed van het bedrijfsleven het TTIP verdrag het aanstormende Amerikaanse  “turbokapitalisme” én de wensen van Duitsland, kunnen ze n.m.m. NIET weerstaan uit angst de schuld te krijgen als de export naar Duitsland terug loopt. Dat ook hier de angst een slechte raadgever is blijkt maar weer eens duidelijk.

Het verhaal  van Stel Blok,  dat bij de kapper  één keer knippen ƒ 22, — kost en nu € 10, – lijkt logisch maar  deugd niet. Immers De inflatie was 4%. De omwisseling van de gulden naar de euro 2.20371 is als volgt: “de kapper wordt 4% duurder door inflatie plus het goedkoper inwisselen van de gulden voor 2,20371.  110,371% plus 4% = 114,371% x   ƒ 22. — : 100 = ƒ 25,16. Nu het omwisselbedrag  2.20371 is geworden blijkt dat de prijs nu  is € 11,41.  Dus we zijn heerlijk belazerd”. € 11,41 – € 0,39 ( de inflatie) =  € 11.02.

Excl. inflatie. Immers: ƒ 1, — = € 0,453. 22 x € 0,453 = € 9,98 plus 4% x € 10, – = € 10,38 plus 10,371%  = € 11.45 ( afrondingen daargelaten). Dus de kapper kost ten minste € 1,41 meer dan Stef Blok ons wil wijsmaken. We hebben dus in feite  een inflatie van 14,371%.  De afgeleiden zijn dan dat de prijzen met ten minste 14,37% verhoogd zijn.  De onderwaardering heeft  doodeenvoudig  eeninflatoir karakter.

De VVD is geen volkspartij meer maar heeft  openlijk gekozen voor het grootkapitaal,  de liberale (volks)gemeenschap ten spijt. Je zou ook kunnen zeggen: “Zalm heeft de inflatie in de hand gewerkt”.  Hij zou in het “spel van de onwetende” daarop een beroep kunnen doen.

De heer Prof. Dr. Sweden van Wijnbergen, destijds secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken zegt: * “Mensen met een AOW en een klein pensioen kregen tien procent minder inkomen”*. ( De inflatie van 4% dus niet meegerekend) Zou ook hij ( v. Wijnbergen) nu liegen? Waarom zou Van Wijnbergen liegen? Wat kan hij met liegen bereiken?

(Hij zou als lid van de partij van de Arbeid  de VVD-er  drs.  G. Zalm,  de schuld kunnen geven en zijn partij daarmee een dienst bewijzen.  Maar, Kok [ P.v.d.A] heeft tezamen met Zalm juist de euro ONGRONDWETTELIJK door onze strot geduwd en aldus zal van Wijnbergen zijn minister president niet afvallen ondanks zijn mededeling dat de gepensioneerde minder Euro’s ontvangt na het omwisselen van de gulden in de Euro in 2002: Wijlen Prof dr. Wim Duysenberg, { P.v.d.A} als president van de Nederlandse Bank, heeft ook meegewerkt aan de invoering van de Euro).

De  prijsverhogingen zijn tóch voor een deel de schuld van de omwisseling” ;1e.  het zakenleven wil de schade van de omwisseling op de burger verhalen. 2e. De burger `zal de Euro voorlopig uitgeven alsof het een gulden is (de waardereferentie blijkt niet te werken)  en derhalve zal de burger merken dat zijn geld sneller op is. Doordat deze gemakkelijke uitgave van de burgers, van de Euro,  werd ontdekt, zijn de prijzen heel snel gestegen.

De gevolgen zijn voor mensen met een pensioen  groot. Als men een pensioen had van ƒ 20.000, — per jaar en na de omwisseling zou dat € 10.000, – moeten zijn  is dat in werkelijkheid nu  lager: ƒ 20.000 : 2.20371 = € 9075, –. Dat is dus ongeveer 10% minder.

De laatste  tien jaar heeft de gepensioneerde 10 x € 925, – = € 9250, – minder ontvangen.  En, nu de prijzen extra verhoogd zijn, zijn  pensioen gerechtigde  de dupe. (Een claim die de heer Dessing had ingediend bij de staat en de Nederlandse bank was  moreel gezien juist, maar juridisch onhaalbaar.  Uitspraak van de rechter. De Heer Dessing is  in het ongelijk is gesteld. Ik had ook niet anders verwacht omdat de “instapkoers” en dus de toetreding tot de Euro- Unie legaal is ondanks het bedrog en hele en halve waarheden volgens Prof. B. Smalhout.

Hoe moet je (we) nu dit verlies benoemen?  Diefstal, oplichting of de prijs die voordelig is voor de schatkist, en dus legaal en / of het financieringstekort is daardoor verminderd.

Voormalig minister  Dr. Willem Vermeend,  stelde in een column in de Telegraaf van 28 mei 2005,  het volgende: Inkomsten ƒ 2200,– , kosten levensonderhoud ƒ 880,– en dat is 40%  van het inkomen. Bij de omwisseling zou dat eveneens 40%  bedragen ook al heeft de burger € 0,45 ontvangen per gulden. De schade die is ontstaan, aldus de actiegroep “wisselverlies” zou volgens Vermeend “onzinnig” zijn omdat hun redenering onjuist is. Wat Vermeend niet zegt is het feit dat de “inflatie” ongeveer 10% is. (Op 16 juni 2012, schrijft Prof dr. Jaap van Duyn in zijn column: Is de economische groei sinds de introductie van de Euro toegenomen? NEEN, ze is afgenomen., al is dat natuurlijk een gevolg van de kredietcrisis. In de twaalf jaar sinds 1999 [ invoering girale euro] is de economische groei in Nederland  gemiddeld 1,6% geweest, in de twaalf jaar daarvoor was de groei meer dan het dubbele, 3,3%. Is de uitvoer van Nederland naar andere Europese landen sinds de invoering van de euro gestegen? Neen.) De Euro is dus NIET voordeliger geweest voor Nederland is mijn conclusie en de ambities van betrokken politici is groter geweest dan de waarheid aan kan. En, nu zijn “we” de weg behoorlijk kwijtgeraakt: de ziekelijke moeite om de Euro te redden is vruchteloos, naar mijn mening. Immers: Griekenland gaat mogelijk failliet ”en klopt aan bij Poetin. Griekenland heeft kennelijk ook begrepen dat de Euro niet het middel is om welvaartsdoelen te bereiken. Dat Griekenland de Euro- Unie zal verlaten geeft, denk ik,  een opluchting.  Spanje en Portugal ( mogelijk Italië) zal het volgende probleem zijn. En dat is allemaal gekomen door domme ambities, leugens en halve waarheden.

Wat is het gevolg van  inflatie? Juist, de prijzen vliegen omhoog. En, dat is ook gebeurd. Ook zwijgt hij (Vermeend) over de bestaande pensioenen die op dat moment ongeveer 10% moeten inleveren. Daarnaast erkent hij onmiddellijk, dat producten, door de instapkoers, uit het buitenland 10% voor Nederland goedkoper worden. Daarmee bewijst hij zijn tegenspraak. Er is dus een knieval gedaan ten gunste van het grootkapitaal die toen dus goederen voor 10% goedkoper konden kopen in het buitenland. Goederen uit het buitenland kunnen bij dezelfde koers alleen maar goedkoper worden als het buitenland zijn prijzen verlaagt. Dathebben deDuitsers niet gedaan.

Drs G. Zalm en Dr.W.  Kok  hebben gewoon onze munt ondergewaardeerd met hetzelfde resultaat.  Producten zouden bij een instapkoers van 2 ongeveer 10% duurder worden, wat volgens vermeend slecht voor Nederland zou zijn en tot een lagere economische groei leidt. Hoe was het dan toen de gulden nog gewoon een gulden was?  Het is een bar slecht verhaal van Vermeend. En, zouden de producten van 31 december 2001 ineens op 1 januari 2002  10% duurder zijn geworden? Dat zou onverkoopbaar zijn voor wie dan ook en een prijsstop zou te billijken zijn geweest.   Door het inflatoire karakter bij de omwisseling is het graaien in de pensioenen een feit met alle gevolgen van dien. De geldruimte die is ontstaan wilde “men” kennelijk gebruiken ter vermindering van de staatsschuld ( of de multinationals tegemoet komen) en de kosten elimineren die voor de omwisseling zijn gemaakt

Waarom zijn de prijzen gestegen? 1) Omwisselingskosten, 2) Inflatie, 3) Misbruik,

De onwennigheid heeft gezorgd dat grote  groepen mensen  de euro als een gulden hebben uitgegeven omdat die hun waardereferentie kwijt waren. Dat er nu veel meer mensen in de financiële problemen zijn gekomen komt door het feit dat dit fenomeen bewust over het hoofd is gezien. Grootheidswaan,  megalomanie, is ook de huidige politici niet vreemd. Het is een bestuursziekte van alle tijden. Volgens de Heer Martin Dessing heeft de eerste kamer niet eens gestemd over de invoering van de euro.” Kok en Zalm hebben de euro gewoon ongrondwettelijk door onze strot geduwd.” Aldus Dessing.  Is dat een politieke misdaad?

Ik noem het bedriegen van de bovenste plank en diepe minachting voor de bevolking. Daarnaast, vele bedrijven blijken de omwisseling misbruikt te hebben.  En, niet vergeten,  de legeskosten bij gemeenten en OzB zijn drastisch verhoogd, zodat de burger op een bijna criminele manier voor het blok is gezet. Als we de column, d.d. 15 januari 2005, vanProf. Dr. B. Smalhout lezen, dat moet een ieder de schrik om het hart slaan. We zijn dus als een stel onvolwassen en als  immatuur ( onrijp) neergezet.  “Het gehele proces is eigenlijk een totalitair staatsoptreden geweest”, aldus Smalhout.  Dat onze hoogste gezagsdragers niets tegen deze beschuldiging gedaan hebben, bewijst dat én  Prof Smalhout én de Heer MartinDessing, het gelijk aan hún kant  is komen te staan. Maar gelijk hebben en het gelijk dan ook krijgen, is een soort “contradictio in terminis”. Het gehele grijze vlak van bedrog en leugenachtigheid is kennelijk een juridisch onontgonnen gebied.!

Liegen en de burger bedriegen door de overheid is: “Anguis latet in herba”.( Er schuilt een adder onder het gras)

Maar de adder onder het gras  heeft  inmiddels heel hard en fel gebeten.

Politici,  het verwijt is aan hun adres,  dienen per onmiddellijk de  BV  Nederland zonder betaling van salaris en / of vergoedingen,  te verlaten. Maar ook ik denk dat “The Old Boys Fhilosophy” zijn werk zal doen en de minachting naar de burger geen gevolg krijgt.

Ex Minister, drs.  G. Zalm, is gewoon onbetrouwbaar. Volgens de encyclopedie Winkler Prins is bedriegen:  bedonderen, beduvelen, belazeren, besjoemelen,besodemieteren, iemand knollen voor citroenen verkopen, naaien, oetsen, verlakken, vernachelen, verneuken, verneuriën. Wat moet er gebeuren als een politicus de boel belazert? Niets dus. Immers: in ieder boek over de Staatsinrichting staat: ” In het recht is de leugen echter in het algemeen niet verboden en ook niet strafbaar gesteld”. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden, nl als de leugen aan een ander – in dit geval de gehele bevolking,- aanwijsbaar nadeel berokkent, wordt in bepaalde voorwaarden de aansprakelijkheid van de leugenaar ter zake van die schade aangenomen.  Politici handelen in naam van de kiezer, volgens een rechtssysteem, en aldus heeft liegen betrekking op ” het recht”. De kiezer heeft recht op eerlijke informatie. En dat is niet gebeurd. Op 12 september 2012 zal de kiezer zijn stem uitbrengen, maar…….. ik heb helaas geen hoop op een goede afloop of er ook een goed kabinet uit voortkomt……. omdat fatalisme, naïviteit en het gezegde -” na ons de zondvloed”-  …….  een ingeburgerde politieke  ondeugd  is geworden. De, helaas lang overleden, door mij bewonderde taalkunstenaar en cabaretier, Fons Jansen, zei het zo: “Ze zijn allemaal politiek bewusteloos”. Nu geldt dat ” Koning Eenoog”  in het land der blinden werkelijk Koning is.

Bron: Stop de bankiers

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
50ed3ae783946345 640 opstand

China kent elke burger score toe, ook voor internetgedrag op basis van meningen en financiën

3774885384 f5a62fce5f straat veger1 720x340

Dwangarbeid is gouden pot voor gemeenten en tegelijk strafbaar