in , , ,

Wet verplicht elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Op grond van de elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vindt in beginsel alle berichtenverkeer tussen belanghebbenden en de Belastingdienst uitsluitend nog elektronisch plaats. In de formele wetten voor de belastingen, toeslagen en de invordering zijn in de wet wettelijke bepalingen opgenomen die het juridische kader scheppen voor het verder gefaseerd invoeren van volledig elektronisch berichtenverkeer. Daartoe is voorzien in twee delegatiegrondslagen. De eerste maakt het mogelijk te bepalen op welke wijze het elektronisch berichtenverkeer plaatsvindt. Voorts kunnen berichten en groepen van belasting- of inhoudingsplichtigen, belanghebbenden en belastingschuldigen worden aangewezen waarvoor, alsmede omstandigheden waaronder, het berichtenverkeer kan plaatsvinden anders dan langs elektronische weg. Dit omdat niet voor alle berichten en doelgroepen het uitsluitend digitaal communiceren direct mogelijk is. Met deze delegatiegrondslagen wordt een beheerst ingroeipad mogelijk gemaakt en wordt duidelijkheid gegeven over de beschikbare kanalen voor elektronisch verkeer.

Uit het memorie van antwoord

….De leden van de fractie van de PvdA vragen om inzicht te bieden in de gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel voor de functionaliteit van MijnOverheid. Het onderhavige wetsvoorstel leidt ertoe dat aanpassingen worden doorgevoerd in MijnOverheid.

Zo wordt voor iedereen die in Nederland woont, de Nederlandse nationaliteit heeft en ouder is dan 14 jaar een MijnOverheid-account aangemaakt. Daarnaast is het activeringsproces (dat de burger doorloopt als hij MijnOverheid voor de eerste keer bezoekt) aangepast. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om MijnOverheid af te stemmen op gebruik van die website via en tablet.

De leden van de fractie van de PvdA vragen welke eisen aan de archieffunctie dienen te worden gesteld. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de Berichtenbox van MijnOverheid en de persoonlijke domeinen MijnBelastingdienst en MijnToeslagen. De Berichtenbox heeft primair de functie van elektronische 6 brievenbus (‘deurmat’) en daarom een beperkte bewaarfunctie. De persoonlijke domeinen MijnBelastingdienst en MijnToeslagen zijn wel ingericht op het vervullen van een administratiefunctie voor de burger en bieden een integraal overzicht van ontvangen berichten en van actuele gegevens over belastingen en toeslagen. De Belastingdienst zal de berichten die de burger van de Belastingdienst in de Berichtenbox ontvangt ook in deze portalen plaatsen.

…De leden van de fractie van de PvdA vragen welke maatregelen het kabinet zal nemen om de kwetsbaarheid van met DigiD weg te nemen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Tweede Kamer bij brief van 24 februari 2015 geïnformeerd over verschillende maatregelen om de betrouwbaarheid van DigiD verder te versterken. Kortheidshalve verwijs ik u naar deze brief.

Verder werkt het kabinet in samenwerking met private partijen aan het eID-stelsel. Dit stelsel biedt het kader voor beschikbaarheid van zowel private als publieke authenticatiemiddelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau en gaat uit van een multimiddelenstrategie. Deze strategie is erop gericht om verschillende oplossingen voor betrouwbaar elektronisch verkeer te bieden zodat burgers en bedrijven een keuze hebben. De afhankelijkheid van één middel (zoals nu bij DigiD) wordt daardoor verminderd. In het kader van de ontwikkeling en invoering van het eID-stelsel is het voornemen van het kabinet om vanaf het najaar van 2015 pilots uit te voeren met gebruik van door private authenticatiediensten geleverde middelen bij het afnemen van diensten in het burgerservicenummerdomein…

…De leden van de fractie van de vragen of het treffen van een bredere regeling dan uitsluitend het verplicht elektronisch berichtenverkeer een doelbewuste keuze is geweest, welke argumentatie daarbij geldt en of daarvoor niet bredere wetgeving is vereist. In de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel is uiteengezet dat bij verplicht gebruik van generieke voorzieningen voor digitale communicatie als MijnOverheid en DigiD een wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van die voorzieningen nodig is. De huidige situatie, waarin burgers door het accepteren van gebruiksvoorwaarden toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens in die voorzieningen, is dan onvoldoende. Dat zou immers een ‘gedwongen’ toestemming worden omdat zij geen keuze meer hebben voor een ander kanaal. Er is daarom bewust gekozen om een brede wettelijke grondslag voor deze generieke voorzieningen op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel.

Lees verder bij de Bron: PrivacyNieuws


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Oud secretaris Nobel comité betreurt geven vredesprijs aan Obama in 2009

via http://nos.nl/artikel/696444-volgend-jaar-iets-meer-koopkracht.html

Geld voor onze ouderen en minima is er niet: Meer geld voor opvang vluchtelingen indien nodig