in , ,

Mark de Hollander; Aangifte tegen Alexander Pechtold Penhouse in 3 minuten

pechtold doe altijd aangifte1

Wat een held die Mark de hollander: Hieronder staat de aangifte tegen Alexander Pechtold, zijn notaris en de taxateur. De aangifte is zeer uitgebreid, met feiten onderbouwd en zo opgesteld dat deze na invulling van NAW gegevens en ondertekening opgestuurd kan worden naar het OM, in het bijzonder naar het Arrondissementsparket Oost-Nederland te Arnhem. Deze aangifte is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en na uitgebreid maandenlang juridisch onderzoek door een mij bekende oud-advocaat en tevens notarieel jurist tot stand gekomen die onbekend wil blijven. De aangifte is onderbouwd met uitgebreide wetsartikelen en daarom niet geschikt om op het politiebureau aangifte mee te doen. De aangifte van 28 pagina’s is voor de meeste mensen te groot om uit te printen en dat is ook niet nodig. Als je de aangifte download en ook pagina 2, die je invult en scant heb je 2 documenten die je kunt mailen naar het OM met volgende e-mail adres; [email protected]

Waarom aangifte tegen Pechtold, diens notaris, alsmede de (onbekende) taxateur?

  • ambtelijke corruptie (passieve omkoping)
  • valsheid in geschrift, meerdere keren gepleegd
  • het opzettelijk onjuist aangifte overdrachtsbelasting doen

De aangifte kun je hier downloaden (PDF)

Of download de aangifte in Word hier.

Download hier pagina 2 voor het invullen van je gegevens en die je ook moet meesturen naar het OM, samen met de aangifte. Wij adviseren u de akte als bijlage bij de aangifte mee te zenden aan het OM.

Je stuurt aan het OM dus 3 documenten:

  • de aangifte;
  • de ingevulde pagina 2 met NAW gegevens, handtekening en dagtekening met datum;
  • de akte.

Onderaan de TOELICHTING staat deze uitleg en mogelijkheid tot downloaden nog een keer.

FAQ, juridische uitleg en onderbouwing kun je op het tabblad FAQ op deze site terugvinden.

 

TOELICHTING

De aangifte staat vol feiten over jurisprudentie, valsheid in geschrifte, belastingfraude met overdrachtsbelasting en onderbouwing van ambtelijke corruptie (passieve omkoping). Ook is er de schijn van belangenverstrengeling met buitenlandse connecties die lobbyen voor Atlantische verdragen (CETA) en de instemming van Pechtold over dit verdrag en dus ook het D66 standpunt. Want hoe zit het juridisch met het appartement in Scheveningen die Pechtold heeft ontvangen van Serge Marcoux, oud-ambassadeur van Canada in Bosnië, Guyana en Suriname. De manier waarop Pechtold dit verzweeg en pas na publicaties gedwongen uitleg gaf over deze gift is dubieus.

Uit de akte  Pechtold, de begiftigde heeft bij notariële akte verleden op 04-01-2017 (bijlage 1 URL) van de schenker de heer Serge Marcoux, wonende te Montréal (Québec), Canada H1L 6S7 aan het adres 204-7705, rue Sherbrooke Est, onder voorbehoud van het zakelijke recht van gebruik en bewoning geschonken gekregen en in eigendom aangenomen het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de zevende etage en de daarbij behorende berging en parkeerplaats in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Seinpostduin 543 te ‘s-Gravenhage (postcode 2586 EE), kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie AF complexaanduiding 3553 A, appartementsindex 54 omvattende een erfpachtrecht, een en ander zoals in die betreffende akte verder is omschreven. Bij voormelde notariële akte deze zijn ten behoeve van de schenker (hierna ook te noemen: “de gebruiker”,  dus Marcoux) gevestigd de zakelijke rechten van gebruik en bewoning van het verkochte, welke rechten door de schenker zijn aangenomen, strekkende tot gebruik en bewoning van het gehele registergoed.-

Nog altijd ontbreekt het aan bevredigende uitleg hierover door Pechtold. Hij volstaat met de mededeling dat het een privékwestie betreft. Bovendien kan iedereen die dat wil door het lezen van de akte en via deze site zelf vaststellen dat die notariële akte volstrekt niet deugt. Sterker, door het passeren van die akte door de notaris hebben zowel Pechthold, diens notaris alsmede de onbekende taxateur de strafbare feiten gepleegd die zijn vermeld in de aangifte die op deze site toegankelijk is voor het publiek. Ik heb op 31 januari in een gepubliceerd artikel hier al aan gerefereerd. Ook werden eerder al Kamervragen gesteld door Edgar Mulder (PVV) aan de Staatssecretaris van Financiën Menno Snel van D66. Omdat de gebagatelliseerde schrale uitleg niet voldoet aan de verwachtingen die je mag hebben als burger over een belangrijk onderwerp als omkoping middels een appartement op een toplocatie in Scheveningen kreeg ik uit diverse bronnen informatie toegespeeld over de juridische implicaties van de uitleg die Pechtold gaf. Ook publicaties, waaronder die in de Volkskrant van Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans wonden er geen doekjes om. (Lees ook ‘een vervelend kerstcadeau voor Pechtold‘, door Wim Voermans.) De uitleg ‘het is een privékwestie’ volstaat staatsrechtelijk niet, hindert transparantie en maakt dat het hele gedoe rond het appartement in Scheveningen naar belangenverstrengeling en corruptie riekt. Juist dát is nu in deze aangifte volledig juridisch onderbouwd en dus zou de uitleg van Pechtold eens stevig door de rechtspraak aan het democratisch spectrum moeten worden getoetst en worden doorgelicht. Zo wijkt de in de akte vermelde taxatiewaarde van het appartement ad 135.000 euro enorm af van de werkelijke waarde van het betreffende appartement (zie document).

Geraadpleegd is de website van Huispedia, een interactief huizenplatform met profielen van alle woningen in Nederland. Op die website is woningmarktinformatie transparant, bruikbaar en voor iedereen toegankelijk te vinden. Uit de informatie op deze website blijkt dat het appartement Seinpostduin 543 in januari 2018 een geschatte marktwaarde waarde heeft ad € 193.000,00 en dat de marktwaarde in 2017 met 10,2% is gestegen. Daardoor is de waarde van 135.000 euro in strafrechtelijke zin te laag, dus vals.

Onderbouwing is bijvoorbeeld dit artikel van Mr. Theo C. Hoogwout over recht van gebruik en bewoning. Hoogwout verwijst in zijn artikel naar artikel 3:226 lid 4 BW. In dit lid is bepaald dat: ‘Hij die een der in dit artikel omschreven rechten heeft, kan zijn recht niet vervreemden of bezwaren, noch de zaak door een ander laten gebruiken of de woning door de woning door een ander laten bewonen.

Het is een bijdrage waarin de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van recht van gebruik en bewoning worden behandeld. Uit dit artikel blijkt dat de notariële akte in essentie niet deugt.

Eén en ander is ook onderbouwd met het document Overdrachtsbelasting maatstaf en heffing uit 2007 en dan met name punt 4 over vruchtgebruik;

– degene die overdraagt zet de bewoning daadwerkelijk zelf voort;
– het voorbehouden vruchtgebruik heeft reële betekenis.

Er is bijvoorbeeld geen reële betekenis als het vruchtgebruik van uitzonderlijk korte duur zal zijn. Op dit punt is aantoonbaar foutief verklaard door Pechtold wat is vastgelegd in de notariële akte. Dat ook de notaris hierin niet vrijuit gaat mag duidelijk zijn want deze heeft willens en wetens de tekst in de akte gezet wetende dat het recht op bewoning geldt voor een Canadees, Marcoux die er niet woont en Nederland al jaren heeft verlaten. Wat ook de enige reden is dat Pechtold geen schenkbelasting is verschuldigd. (zie belastingdienst aangifte schenkbelasting) De uitleg op de site van de Belastingdienst is duidelijk. Schenkbelasting is hier niet van toepassing. Daarom kon Pechtold de verschuldigde overdrachtsbelasting niet verrekenen met de niet verschuldigde schenkbelasting en moest hij de overdrachtsbelasting zelf betalen. De notaris had daarom nooit in de akte door beide partijen mogen laten verklaren dat de Canadees een recht van gebruik en bewoning van het appartementsrecht voorbehoudt terwijl hij de bewoning daarvan niet daadwerkelijk voortzet. Want daardoor is geen sprake van waardedruk dus ook geen vermindering van overdrachtsbelasting. Hoe kan hij daar aan meewerken als hij op dat moment al weet dat aan die fiscale voorwaarden nooit kan worden voldaan, terwijl hij wel vermindering van de overdrachtsbelasting heeft geclaimd waarvoor de notaris zelf hoofdelijk aansprakelijk is. En Pechtold zelf is de belastingplichtige verkrijger voor die overdrachtsbelasting want hij wist precies wat er zou gebeuren en wat hij zou verkrijgen, namelijk vol eigendom en geen bloot eigendom zoals ten onrechte is vermeld in de akte. Daardoor is sprake van een schijnconstructie, wat een strafbaar feit is.

Pechtold heeft die akte van tevoren gezien en deze akte is vervolgens na het passeren daarvan op onbekende wijze naar buiten en in de media gekomen. Echter, bijna niemand heeft tot nu toe goed gelezen wat in die akte is vermeld en wat daarvan de gevolgen zijn. De notaris mag de akte pas passeren nadat hij de wil van partijen heeft gecontroleerd. Medebewoning mag niet en is niet overeengekomen. Maar wat is dan wel overeengekomen? Eén mag er wel wonen, Pechtold, en de ander, Marcoux, heeft een persoonsgebonden zakelijk recht van gebruik en bewoning. Dat bijt elkaar, dat kan dus niet en blijft de vraag over of in diezelfde akte de Canadees afstand gedaan heeft van het recht op bewoning. Aan de door de Minister gestelde voorwaarden voor vermindering overdrachtsbelasting is niet voldaan. Wat in de akte is vermeld over recht van gebruik en bewoning heeft geen enkele betekenis het is alleen een verkeerd fiscaal trucje (fraus –  legis). Feit is dat de Canadees er niet woont. En Pechtold, woont hij er niet? Geeft hij alleen de planten water? Het is onvermijdelijk dat Pechtold met een uitgebreide verklaring en met verifieerbare feiten komt en de te weinig betaalde overdrachtsbelasting met boete en met rente wordt nageheven door de Belastingdienst. Het zou voor de hand liggen dat de Belastingdienst in deze zaak aangifte doet maar nu wij dat niet weten (en daar niet op vertrouwen) adviseren wij u de aangifte zelf te doen zodat het recht zijn loop kan hebben.

Dit was niet de enige manier was waarop de heer Pechtold in het nieuws kwam en een gift verzweeg. Ook het snoepreisje naar Oekraïne werd niet gemeld. In een vorig artikel van me heb ik ook deze kwestie aangehaald. Pechtold en D66 collega Kees Verhoeven, beiden fervent aanhangers van het JA kamp over het toen te houden referendum in Nederland over het associatieverdrag met Oekraïne gingen samen met zakenman Hans Lavooij in een door hem gecharterd vliegtuig voor een business-uitje naar Kiev. De door D66-leider Alexander Pechtold niet aan de Tweede Kamer opgegeven vlucht met een privéjet naar Oekraïne kon ook op felle kritiek rekenen van hoogleraar Integriteit Muel Kaptein. Kaptein is niet zo maar iemand; de hoogleraar integriteit en ethiek aan de Erasmus Universiteit publiceert jaarlijks, samen met zijn collega Prof. Dr. Leo Huberts van de Vrije Universiteit in samenwerking met Vrij Nederland de Politieke Integriteitsindex, een overzicht met integriteitsschendingen van politici. Hij zegt daarover: ‘De kwestie met Pechtold komt ongetwijfeld hoog op de lijst voor 2016’ (artikel). Onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk ontdekte dat deze reis niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer was geregistreerd terwijl dit binnen een week had moeten gebeuren. Dat publiceerde hij in dit artikel. Ondertussen registreerde Pechtold wel een theaterbon van € 80,- die hij ontving van SGP-jongeren voor het houden van een toespraak. De verklaring was dat alleen de vlucht, op papier, een gift was. Wat in elk geval opvalt, helemaal nu we weten dat D66 er alles aan gelegen was het raadgevend referendum met gezwinde spoed zonder argumentatie af te schaffen, is dat de katalysator, de gemeenschappelijke factor of zeg rode draad toch wel de Oekraïne is. De belangen van het JA kamp voor het afschaffen van het raadgevend referendum in ogenschouw genomen, omdat dit de laatste en enige keer niet goed heeft uitgepakt voor de heersende elite was maakt deze snelle afschaffing opvallend. Snelle afschaffing van het referendum lijkt zelfs een voorwaarde van Rutte aan D66 te zijn geweest om mee te mogen regeren. Het afschaffen was dan niet toevallig maar vooropgezet en is inmiddels met uitgekiende precisie en koelbloedig uitgevoerd. Rutte had namelijk zelf na de uitslag van het Oekraïne referendum al aangegeven ‘totally totally totally against any referenda’ te zijn (video)

pechtold
Porosjenko samen met Alexander Pechtold

We hebben hier in Nederland geen onafhankelijke instantie die parlementsleden controleert. Het zou dus raadzaam zijn om een dergelijke onafhankelijke instantie in het leven te roepen om malversaties in de toekomst te voorkomen. Corruptiedubbele petten en schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. (artikel VVD voor zesde maal op rij partij met de meeste integriteitsschandalen). Voorbeeld is dit vonnis van de Rechtbank Rotterdam in de zaak waarin oud-wethouder Van Rey werd veroordeeld vanwege ambtelijke corruptie, Rechtbank Rotterdam, 12-07-2016, nr. 10/964013-12 (link uitspraak).

Meer specifiek kan het doel of de ratio van de strafbaarstelling van ambtelijke omkoping (art. 362 Sr en art. 363 Sr) worden omschreven als het beschermen van het publieke vertrouwen in de objectiviteit (zakelijkheid) van de beslissingen van ambtenaren. Daarnaast spelen de loyaliteit van het ambtenarenapparaat en in verband daarmee het effectieve functioneren van de overheid een rol (Sikkema, 2005, p. 201-203). (link)

Waar Pechtold de mond van vol had, transparantie, moet maar eens serieus en met verve worden opgepakt en dat kan op verschillende manieren. Te beginnen is het de hoogste tijd dat een signaal wordt afgegeven en er serieus wordt omgegaan met meldingen van corruptie, dubbele petten en belangenverstrengeling. Deze aangifte is daarom zeer relevant voor de opmaat naar een meer betrouwbare rechtstaat en overheid. In plaats van recht op inspraak bij de burger weg te halen zou door middel van een serieuze zaak tegen de heer Pechtold een goede start kunnen zijn. Het is de kans voor de rechtspraak, het OM en politici om misschien zelfs nog voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te laten zien dat zij er voor de burger zijn en dat iedereen in Nederland dezelfde rechten en plichten heeft en dat de rechten niet er niet exclusief voor politici zijn om naar believen hun giften belastingtechnisch tegen een gereduceerd bedrag te kunnen wegstrepen. Het is een grof schandaal dat degenen met de grootste mond over transparantie de aandacht afleiden met fakebeschuldigingen aan nieuwe politici aan het democratisch firmament. Het wijzen naar anderen heeft meestal een reden en moet eigen falen verbloemen. Een niet te onderkennen feit is dat hierdoor het publieke vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van ambtenaren is ondermijnd.

Op basis van de afwijzing van het OM in antwoord op de aangifte van Geert Wilders tegen minister-president Mark Rutte (artikel 12 procedure wegens discriminatie van Nederlanders) kan gesteld worden dat vervolging van Pechtold niet afhankelijk is van goedkeuring door het parlement of de Kroon (Protocol). De tekst in de laatste alinea van de afwijzing luidt als volgt;

“Indien overigens wel sprake zou zijn van een verdenking van strafbare feiten (hetgeen m.i. niet het geval is) (mede) gepleegd door de heer Rutte in zijn hoedanigheid van minister-president, dan zou dit een verdenking van een ambtsmisdrijf betreffen en zou het Openbaar Ministerie niet bevoegd zijn om strafrechtelijke vervolging in te stellen. Uw aangifte kan daarom sowieso niet in behandeling worden genomen door het Openbaar Ministerie. Op grond van artikel 119 van de Grondwet kan in dergelijke gevallen, uitsluitend bij Koninklijk Besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer, opdracht worden gegeven tot strafvervolging van de Procureur-generaal bij de Hoge Raad.” Was getekend, Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van Justitie.

Maar zelf zegt Pechthold dat deze schenking niet met zijn ambt heeft te maken en dat het een privékwestie betreft. Als dat zo is dan kan het OM zelfstandig beslissen te vervolgen en als zij dat niet doen kan daarover bij het Gerechtshof worden geklaagd.(artikel 12 wetboek van strafvordering)

Voor uitleg over de juridische aspecten en antwoord op veel voorkomende vragen kun je de FAQ pagina raadplegen.

De aangifte kun je hier downloaden (PDF)

Of download de aangifte in Word hier.

Download hier pagina 2 voor het invullen van je gegevens en die je ook moet meesturen naar het OM, samen met de aangifte. Wij adviseren u de akte als bijlage bij de aangifte mee te zenden aan het OM.

Je stuurt aan het OM dus 3 documenten:

  • de aangifte;
  • de ingevulde pagina 2 met NAW gegevens, handtekening en dagtekening met datum;
  • de akte.

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Afbeelding Gezonde Lucht 600x300

Elke dag adem je evenveel giftige stoffen in als de rook van 5 sigaretten

schuld VS

Schuld van de Verenigde Staten opgelopen tot $20,8 biljoen