in , , , ,

U mag het van Pfizer niet weten, maar ik vertel het u toch….

8bbb4486 33cd 11eb 85f4 1c4eec1dfbe3 web scale 0.0711111 0.0711111

Iets eerder dan verwacht worden op diverse plekken de ‘versoepelingen' al weer beetje bij beetje teruggedraaid.

‘De' oplossing uit deze crisis blijkt toch geen oplossing te zijn.

Wat ons betreft bleek er ook nooit een crisis te zijn, behalve dan de crisis die ons door de machthebbers is aangedaan. Blijkbaar is het nooit de bedoeling geweest dat er überhaupt een oplossing zou moeten komen, want dit machtsspelletje door blijven spelen bevalt ze maar al te goed.

4bdf65e1 321d 4f4e 8106 a07036ee1d92

Het CDC (het Amerikaanse RIVM) roept op dat iedereen, ook gevaccineerden, in de binnenruimtes maskers moeten dragen.

Het CDC heeft ook verklaart dat gevaccineerden meer virusdeeltjes kunnen verspreiden dan niet-gevaccineerden. Californië heeft de aanbeveling van het CDC daarom al omgezet in een algemene muilkorf verplichting.

De Amerikaanse Witte Huis perswoordvoerder Jane Psaki legt het allemaal uit en kreeg de vraag voorgeschoteld waarom, als de zo effectief zijn, gevaccineerden toch maskers moeten dragen.

Het antwoord van Psaki was zo ongeveer van het niveau waarop en de jong vragen beantwoorden: (2e video)

“Omdat de volksgezondheid leiders van de CDC de vaststellingen hebben gedaan op basis van bestudering van data (computermodellen). Op die manier zijn we er zeker van dat ze (de gevaccineerden) beschermd zijn, hun geliefden beschermd zijn en dat is een extra stap inzake de besmettelijkheid van het virus.”

(Sorry voor deze vertaling, maar ik kan er niet meer touw aan vast knopen wat deze dame voor onzin uitkraamt. Maar in elk geval is duidelijk dat de werkzaamheid van de vaccins door de CDC bepaald wordt op basis van computermodellen en niet op basis van feitelijke omstandigheden.)

Waar hebben we dit soort onzin meer gezien?

Ook blijkt uit juridische documenten dat facebook direct aangestuurd en geïnstrueerd wordt door de CDC over welke berichtgeving wel en niet op facebook mag worden geplaatst.

Het Engelse ministerie van volksgezondheid heeft bekend gemaakt dat onder de covid-19 gerelateerde sterfgevallen 65 % gevaccineerd is. Ook is er een significante stijging van het aantal ziekenhuisopnames onder de gevaccineerden. En Engeland staat hierin niet alleen. Het gejubel en het gejuich over het nummer 1 vaccin land van de wereld, Israël, is inmiddels ook verstomd.

Nou kan het best zo zijn dat ook van deze cijfers helemaal niets klopt. De registratie van overlijdens en het onterecht toeschrijven aan covid-19 als doodsoorzaak is op CSTV veelvuldig en uitvoerig beschreven. Als ze op dezelfde wijze nog doorgaan dan is het eigenlijk ook gewoon logisch dat gevaccineerden net zo vaak overlijden als niet- gevaccineerden.

Ik heb voor u even een overzicht gemaakt van de overlijdens die aan covid worden toegeschreven in Spanje, Frankrijk, Nederland en

(oh jee, wat gevaarlijk, geen lockdowns, geen muilkorven, geen avondklokken)         Zweden:

Untitled

Dit zijn dus de aantallen overlijdens per 1.000.000 inwoners.

Het CDC heeft ook besloten dat vanaf volgend jaar de pcr test niet meer mag worden gebruikt. Dit vanwege te veel vals positieven en vanwege het feit dat de pcr test geen onderscheid kan maken tussen influenza en virussen. Wij wisten dat al lang en roepen dat al meer dan een jaar.

gates en hebben onlangs een bedrijf opgekocht dat op een andere wijze covid-19 tests kan afnemen. Zou het kunnen dat die aankoop misschien ook een rol heeft gespeeld in deze CDC beslissing? Zou drosten en zijn kliek niet genoeg smeergeld hebben betaald voor voortzetting van het gebruik van hun ‘gouden standaard' pcr fraude? Of ben ik nu een complot denker?

In elk geval is nu toegegeven dat de pcr niet werkt maar zijn we er ondertussen wel al anderhalf jaar mee belazerd. En in Europa heb ik nog niets vernomen over het afschaffen van de pcr test, dus die volksverlakkerij zal hier nog wel een tijdje blijven voortduren.

Ik kwam een geheime overeenkomst tegen van Pfizer.

Het contract dat Pfizer heeft gesloten met een Europees land. Dezelfde soort contracten heeft Pfizer gesloten met alle landen die de gifspuiten afnemen. Er staat een embargo op van 10 jaar. Geheimhoudingsplicht dus. Maar zo lang gaan wij natuurlijk niet zitten wachten. Het contract met het betreffende land is uitgelekt. Het is een contract van 52 pagina's met daarin heel veel gebruikelijke juridische aspecten zoals je in alle contracten tegenkomt. Ook wordt er héél veel aandacht besteed aan de verplichting tot vertrouwelijkheid van het document en de inhoud daarvan. En wat betreft de feitelijke inhoud:  daar staan een paar opvallende zaken in. Ik heb er een aantal uitgelicht en voor u vertaald:

Het “Vaccin”  omvat

(a) alle vaccins die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd of geleverd,

direct of indirect, door of namens Pfizer of BioNTech of een van hun gelieerde ondernemingen

krachtens deze overeenkomst die bedoeld zijn voor de preventie van de ziekte bij de mens

COVID-19 of een andere ziekte bij de mens, in elk geval die wordt veroorzaakt door een van de virussen

SARS-CoV-2 en/of een of alle verwante stammen, mutaties, modificaties of derivaten van

het voorgaande,

(b) elk apparaat, technologie of product dat wordt gebruikt bij de toediening van of om

het gebruik of het effect van een dergelijk vaccin te verbeteren.

Ten eerste: ze zetten het woord “vaccin” zelf al tussen aanhalingstekens. Is dat bewust?

Ten tweede: wat zouden ze toch bedoelen met hetgeen vermeld is onder (b)? Het “vaccin” omvat dus ook apparaten en technologieën om het effect van “een dergelijk vaccin” te verbeteren.

Nou, met deze passage kunnen grafeen en 5G complotdenkers wel weer even uit de voeten, dunkt me.

(b) De Koper erkent en stemt ermee in dat

(i) de inspanningen van Pfizer inzake de ontwikkeling en

fabricage van het product ambitieus van aard zijn en onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's

en onzekerheden, en

(ii) het feit dat enig ander geneesmiddel of vaccin ter voorkoming, behandeling of

genezing van een COVID-19 infectie eerder succesvol ontwikkeld wordt of eerder autorisatie verleend krijgt,

zal het verlenen van Autorisatie voor het Product (de Pfizer spuit) niet veranderen en de huidige situatie van dringende noodzaak om de verspreiding van de COVID-19-infectie te voorkomen, dat een ernstige bedreiging vormt voor en schadelijke gevolgen heeft voor het leven en de van het algemeen publiek.

 

Ik heb lang over deze passage en de vertaling ervan moeten nadenken. Ze willen er blijkbaar iets belangrijks mee vertellen, maar geen goed nieuws, daarom is het verpakt in een hele mooie zin waarin Pfizer zijn zorg uitspreekt over het welzijn en de gezondheid van u en mij. Maar volgens mij staat er gewoon, dat zelfs als er eerder goedkeuring wordt verleend aan een ander medicijn of vaccin, dan aan de Pfizer spuit, de koopovereenkomst gewoon van kracht blijft. Zou dat de reden kunnen zijn dat de meeste overheden zo fel gekant zijn tegen HCQ en Ivermectine? Nou ja, hoe dan ook, ze zitten er aan vast. Of het nou werkt of niet en hoe de risico's ook uitpakken. Gekocht is gekocht, garantie daar doen we niet aan.

Om de onduidelijkheid van de passage kenbaar te maken, hier nog de originele Engelse tekst:

(b) Purchaser acknowledges and agrees that (i) Pfizer's efforts to develop and

manufacture the Product are aspirational in nature and subject to significant risks

and uncertainties, and (ii) the fact that any other drug or vaccine to prevent, treat or

cure COVID-19 infection is successfully developed or granted authorization earlier

than the granting of Authorization for the Product shall not change the current

situation of urgent needs for prevention of the spread of the COVID-19 infection

that poses serious threats to and harmful effects on the lives and health of the

general public.

We gaan verder:

Ondanks de inspanningen van Pfizer op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en

fabricage, is het mogelijk dat het product niet succesvol is vanwege technische, klinische,

regelgeving, fabricage, verzending, opslag of andere problemen of storingen.

(d) Dienovereenkomstig zijn Pfizer en haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door Pfizer

of zijn gelieerde ondernemingen om autorisatie van het product te ontwikkelen of te verkrijgen…  Zelfs als het Product

niet succesvol is ontwikkeld en geen autorisatie verkrijgt, is Pfizer niet aansprakelijk voor:

het niet afleveren van doses in overeenstemming met de geschatte leveringsdata die zijn vastgesteld en

hierin uiteengezet, noch zal dergelijke falen de Koper het recht geven om bestellingen voor hoeveelheden Product te annuleren.

(e) Pfizer zal de Koper op de hoogte houden van de voortgang van de materiële ontwikkeling van het Product en zal de Koper dergelijke informatie verstrekken over dat ontwikkeling zoals de Koper redelijkerwijs verzoekt.

 

Hier staat, contractueel vastgelegd, wat wij al wisten: Er is, behalve toelating voor noodgebruik, geen succesvol en geautoriseerd product. En ondanks de inspanningen van Pfizer is het mogelijk dat de ontwikkeling van product niet succesvol zal worden.

Waarom lezen de ministers van volksgezondheid en de RIVM's van deze wereld zo'n contract nou nooit eens door…. Kennis van Engelse taal zal wel iets te hoog gegrepen zijn voor hugo, ik.

5.5 Erkenning van de koper.

De koper erkent dat het vaccin en de materialen met betrekking tot het vaccin, en hun

componenten en samenstellende materialen snel zijn ontwikkeld vanwege de noodsituatie

omstandigheden van de COVID-19-pandemie en zullen na verstrekking van het vaccin aan de koper op grond van deze overeenkomst verder worden bestudeerd.

Koper erkent verder dat:

de langetermijneffecten en werkzaamheid van het vaccin momenteel niet bekend zijn en dat er bijwerkingen van het vaccin kunnen zijn die momenteel niet bekend zijn.

 

..na verstrekking van het vaccin worden bestudeerd!

HUGO, hou even op met snuiven, zoek iemand op die dit document voor je kan vertalen en voorlezen en stop met het Nederlandse volk als proefkonijn te laten gebruiken en te vergiftigen!!!!

Voor alle duidelijkheid: dit (contract) omvat geen productaansprakelijkheid en vormt geen productaansprakelijkheid of verzekering om eventuele claims van derden/patiënten te dekken.

 

Ook dit wisten wij natuurlijk al. Of de spuit ergens goed voor is is niet bekend, of je er schade van ondervind, nou ja, dat wordt zo langzamerhand wel al overduidelijk, er wordt je niets gevraagd, de spuit moet er, goedschiks of kwaadschiks, gewoon in, en voor de gevolgen, ja daar is niemand voor aansprakelijk. Dat zoek je maar lekker zelf uit.

 

9.6 Opschortende voorwaarde. De koper verbindt zich verder en erkent en stemt ermee in dat de

opschortende voorwaarde voor de effectiviteit van deze overeenkomst vereist dat de normatieve ,

en het aangaan van deze overeenkomst daaronder, worden bekrachtigd door een wet van het Albanese

parlement in overeenstemming met de Albanese wet binnen tien (10) dagen na de Ingangsdatum (de

“Goedkeuring”).

 

Jawel hoor, Pfizer dicteert gewoon even dat binnen 10 dagen de wet moet worden gewijzigd om deze overeenkomst er door te kunnen jassen.

De bepalingen van dit artikel 10 (Vertrouwelijke informatie) blijven van kracht na beëindiging

of het verstrijken van deze Overeenkomst voor een periode van tien (10) jaar, behalve met betrekking tot:

alle informatie die een handelsgeheim vormt (zoals gedefinieerd in de wet), in welk geval de

de ontvanger van dergelijke informatie gebonden blijft aan zijn verplichtingen op grond van deze

Sectie 10 (Vertrouwelijke informatie) zolang dergelijke informatie een  handelsgeheim blijft vormen, maar in geen geval voor een periode van minder dan tien (10) jaar.

 

Het zou in theorie moeten gaan over uw en mijn gezondheid. De spuiten worden ons opgedrongen, wij mogen de rekening betalen en zijn ook nog een zelf verantwoordelijk voor alle schade die er eventueel uit voortvloeit. Maar u mag niets weten over de de inhoud van de deals die met uw land worden gesloten door een bedrijf dat nou niet bepaald een reputatie van zorgvuldigheid heeft als het aankomt op het lanceren van pilletjes en spuitjes.

Uiteraard zijn alle social media druk bezig om alle links en verwijzingen naar dit contract te verwijderen.

Ik was aanvankelijk van plan om het hele document te publiceren op CSTV, maar we leven in zo'n verschrikkelijk rare wereld momenteel en overheden deinzen voor niets of niemand terug. Ik wil mijn eigen positie en die van CSTV niet in gevaar brengen en daarom heb ik heb toch maar besloten dat niet te doen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij [email protected]

Wat moeten ze nu? Wat moeten wij nu? Zo zachtjes aan stapelen alle bewijzen tegen de veroorzakers van deze zich op, raken ze aan alle kanten ontmaskerd. Maar toch blijft het maar doorgaan. De politici, de veeartsen, mainstream media, ze moeten zich in allerlei bochten wringen om hun verhaaltjes te kunnen blijven verkopen. Waarom die spuitdrang zo groot is heb ik al eerder uitgelegd. Ze willen, als straks de pleuris uitbreekt onder de ‘gevaccineerden' de groep onbespotenen zo klein mogelijk houden.

Als dat 40 % van de bevolking zou zijn, iets wat het op dit moment ongeveer is, dan is de overmacht van de mensen die deze pleuris straks niet treft te groot en zijn wij te gevaarlijk voor ze.

227563893 4151924821554926 4404348735387150722 n

Inmiddels kun je bij zowat alles vraagtekens gaan zetten. Hebben de overstromingen in Duitsland, en Nederland iets te maken met de ‘klimaatplan agenda' die erdoor gedrukt moet worden? Er zijn direct betrokkenen die schokkende getuigenissen hebben over waterstanden en stuwdammen, over het negeren van waarschuwingen over de naderende regenval, over het weigeren van hulpverleners.

Economisch gezien lijkt het ook helemaal spaak te lopen.

Het financiële systeem in Europa staat op wankelen en dit wordt volledig veroorzaakt door het toedoen van de Europese Centrale bank en het uitgave patroon van de meeste landen. Daar lijkt ook kwade opzet in het …..

Lees verder bij de bron: Commonsensetv

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
brown wooden blocks on white surface

Huisartsen deelden zonder toestemming van mensen vaccinatiegegevens met RIVM

person holding white and black labeled bottle

Oeps: corona vaccin maker Pfizer roept kankerverwekkend antirookmedicijn terug