in , , , , , ,

Heeft Corona/COVID-19 een massapsychose veroorzaakt?

MASS PSYCHOSIS How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL

Gedefinieerd als een epidemie van waanzin die optreedt wanneer een groot deel van de samenleving het contact met de werkelijkheid verliest en afdaalt in waanvoorstellingen – bestaat het gevaar dat de samenleving een psychotische meute wordt en terechtkomt in het tijdperk van de “heksenjacht” dat in de 16e en 17e eeuw beroemd werd? vraagt Dr. Joseph Mercola.

De 20 minuten durende video hieronder, “Mass Psychosis — How an Entire Population Becomes Mentally Ill”, (“Massapsychose – Hoe een hele bevolking geestesziek wordt”), gemaakt door After Skool en Academy of Ideas, is een fascinerende illustratie van hoe massapsychose kan worden opgewekt.

Massapsychose wordt gedefinieerd als “een epidemie van waanzin” die optreedt wanneer “een groot deel van de samenleving het contact met de werkelijkheid verliest en afdaalt in waanvoorstellingen”.

Een klassiek historisch voorbeeld van massapsychose zijn de heksenvervolgingen die in de 16e en 17e eeuw plaatsvonden in Amerika en Europa, toen tienduizenden mensen, vooral vrouwen, werden gemarteld, verdronken en levend verbrand op de brandstapel. De opkomst van het totalitarisme in de 20e eeuw is een recenter voorbeeld van massapsychose.

De ergste vijand van de mens

Zoals opgemerkt in de video:

“De massa’s hebben nooit gedorst naar de waarheid. Zij keren zich af van bewijs dat niet naar hun smaak is, en geven er de voorkeur aan dwalingen te vergoddelijken, als dwalingen hen verleiden. Wie hen kan voorzien van illusies is gemakkelijk hun meester; wie probeert hun illusies te vernietigen is altijd hun slachtoffer.”

Dat is een citaat dat wordt toegeschreven aan Gustave Le Bon, een Franse sociaal psycholoog die bekend staat om zijn studie van menigtes. Zijn boek, “The Crowd: A Study of the Popular Mind,” gaat dieper in op de kenmerken van menselijke menigtes en hoe mensen, wanneer ze in groepen bijeen zijn, de neiging hebben om bewuste overpeinzingen op te geven ten gunste van onbewuste groepsacties. Ook de psycholoog Carl Jung verklaarde ooit dat:

“Niet hongersnood, niet aardbevingen, niet microben, niet kanker, maar de mens zelf is het grootste gevaar voor de mens, om de eenvoudige reden dat er geen adequate bescherming is tegen psychische epidemieën, die oneindig veel verwoestender zijn dan de ergste natuurrampen.”

Wanneer een samenleving afglijdt naar waanzin, zijn de resultaten altijd verwoestend. Jung, die massapsychosen bestudeerde, schreef dat de individuen die deel uitmaken van de getroffen samenleving “moreel en geestelijk inferieur worden”. Ze worden “onredelijk, onverantwoordelijk, emotioneel, grillig en onbetrouwbaar”.

Het ergste van alles is, dat een psychotische menigte wreedheden begaat, die een afzonderlijk individu binnen de groep normaal gesproken nooit zou overwegen. Toch zijn de getroffenen zich niet bewust van hun toestand en zien niet in dat ze fout bezig zijn.

Wat veroorzaakt massapsychose?

Om te begrijpen hoe een hele samenleving tot waanzin kan worden gedreven, moet je eerst begrijpen wat een willekeurig individu tot waanzin drijft. Afgezien van drugs- of alcoholmisbruik of hersenletsel, wordt een psychose meestal veroorzaakt door psychogene factoren, d.w.z. invloeden die hun oorsprong vinden in het verstand.

Een van de meest voorkomende psychogene factoren die een psychose kunnen uitlokken, is een stroom van negatieve emoties, zoals angst of bezorgdheid, die de persoon in een staat van paniek brengt. Wanneer iemand in paniek is, is de natuurlijke neiging om verlichting te zoeken. Een psychologisch veerkrachtig individu kan zich aanpassen door zijn angst onder ogen te zien en deze uiteindelijk te overwinnen.

Een ander overlevingsmechanisme is een psychotische breuk. Zoals in de video wordt uitgelegd, is een psychotische breuk niet de afdaling in chaos, maar eerder een herordening van iemands ervaringswereld op een manier die feit en fictie, realiteit en illusies vermengt, op zo’n manier dat een gevoel van controle wordt hersteld en de paniek eindigt. De psychogene stappen die tot waanzin leiden, kunnen als volgt worden samengevat:

  • Fase van paniek – Hier begint het individu de wereld om zich heen op een andere manier waar te nemen en wordt daardoor angstig. Er is een waargenomen bedreiging, of die nu echt, verzonnen of ingebeeld is. De verwarring groeit omdat men geen rationele verklaring kan vinden voor de vreemde gebeurtenissen om zich heen.
  • Fase van psychotisch inzicht – Hier slaagt het individu erin zijn abnormale ervaring van de wereld te verklaren door een onlogische maar magische manier te bedenken om de werkelijkheid te zien. De term “inzicht” wordt gebruikt, omdat het magische denken het individu in staat stelt aan de paniek te ontsnappen en weer betekenis te vinden. Het inzicht is echter psychotisch, omdat het gebaseerd is op waanideeën.

Net zoals een psychologisch zwak en kwetsbaar individu tot waanzin gedreven kan worden, zo kunnen grote groepen zwakke en kwetsbare mensen afglijden naar waanzin en magisch denken.

Totalitarisme is een samenleving gebouwd op waanideeën

In de 20e eeuw hebben we een toename gezien van totalitarisme, door professor en godsdienstwetenschapper Arthur Versluis gedefinieerd als:

“Het moderne fenomeen van totale gecentraliseerde staatsmacht gekoppeld aan het uitwissen van individuele mensenrechten: In de totalitaire staat zijn er de machthebbers en zijn er de geobjectiveerde massa’s, de slachtoffers.”

In een totalitaire maatschappij zijn er twee klassen: de heersers en de geregeerden, en beide groepen ondergaan een pathologische transformatie. Heersers worden verheven tot een goddelijke status waarin ze geen kwaad kunnen doen – een opvatting die gemakkelijk leidt tot corruptie en onethisch gedrag – terwijl de geregeerden worden getransformeerd tot afhankelijke subjecten, wat leidt tot psychologische regressie.

Joost Meerloo, auteur van “Rape of the Mind”, vergelijkt de reacties van burgers die in totalitaire staten leven met die van schizofrenen. Zowel de heersers als de geregeerden zijn ziek. Beiden leven in een mist van waanideeën, omdat de hele maatschappij en haar regels in stand worden gehouden door waanideeën.

Zoals in de video wordt opgemerkt, vallen alleen misleide mensen terug in een kinderlijke staat van totale onderdanigheid, en alleen een misleide heersende klasse zal geloven dat zij de kennis en wijsheid bezit om de samenleving van bovenaf te beheersen. En alleen een misleid persoon zal geloven dat een machtsbeluste elite die een mentaal achteruitgaande samenleving regeert, zal resulteren in iets anders dan massaal lijden en financiële ondergang.

De massapsychose die het totalitarisme is, begint binnen de heersende klasse, omdat de individuen binnen deze klasse gemakkelijk in de ban raken van waanideeën die hun macht vergroten. En geen enkele illusie is groter dan de illusie dat zij alle anderen kunnen en moeten – en zelfs voorbestemd zijn – controleren en overheersen.

Of de totalitaire mentaliteit nu de vorm aanneemt van communisme, fascisme of technocratie, een heersende elite die bezweken is onder haar eigen grootheidswaanzin gaat vervolgens aan de slag om de massa’s te indoctrineren in haar eigen verwrongen wereldbeeld. Alles wat nodig is om de maatschappij te reorganiseren is het manipuleren van collectieve gevoelens.

Het doden van het verstand

Menticide is een term die “doden van het verstand” betekent, en het is een oude manier om de massa’s te beheersen door het systematisch doden van de menselijke geest en het vrije denken. Het is een systeem waarmee de heersende elite haar eigen misleidende wereldbeeld op de samenleving inprent.

Een samenleving wordt klaargestoomd voor menticide door het opzettelijk zaaien van angst. Een bijzonder effectieve manier om angst en paniek te veroorzaken die tot een psychose leidt is het ontketenen van golven van terreur, en het maakt niet uit of de “terreur” in kwestie echt of fictief is. De techniek van de golven van terreur kan in een grafiek worden weergegeven als een escalerend golfpatroon, waarbij elke ronde van angst wordt gevolgd door een ronde van kalmte.

Tegenstrijdige berichten, onzinnige aanbevelingen en aperte leugens worden opzettelijk gebruikt, omdat het de verwarring vergroot. Hoe meer de bevolking in verwarring is, hoe groter de angst, waardoor het vermogen van de samenleving om de crisis het hoofd te bieden afneemt. Naarmate het vermogen om de crisis het hoofd te bieden afneemt, neemt de kans op een massale psychose toe.

Na een korte periode van kalmte wordt het dreigingsniveau weer verhoogd, waarbij elke ronde van angstzaaierij intenser is dan de vorige. Propaganda – vals en misleidend nieuws – worden gebruikt om de geesten van de massa’s te breken, en na verloop van tijd wordt het steeds gemakkelijker om iedereen onder controle te houden, naarmate verwarring en angst plaats maken voor het magische denken en het psychotische inzicht die via de media als oplossingen worden gepresenteerd.

Tegenstrijdige rapporten, onzinnige aanbevelingen en flagrante leugens worden opzettelijk gebruikt, omdat het de verwarring vergroot. Hoe meer de bevolking in verwarring is, hoe groter de angst, waardoor het vermogen van de samenleving om de crisis aan te pakken afneemt. Naarmate het vermogen om de crisis het hoofd te bieden afneemt, neemt de kans toe dat er een massapsychose ontstaat.

Zoals in de video wordt opgemerkt: “Verwarring verhoogt de vatbaarheid voor een afdaling in de waanbeelden van totalitarisme.” Of, zoals Meerloo in zijn boek opmerkt:

“Logica kan met logica worden beantwoord, maar onlogica niet. Het verwart hen die helder denken. De grote leugen en monotoon herhaalde onzin hebben meer een emotionele aantrekkingskracht … dan logica en rede. Terwijl het volk nog op zoek is naar een redelijk tegenargument voor de eerste leugen, kunnen de totalitairen hen met een andere leugen overvallen.”

De opkomst van Technocratie

Wat het moderne totalitarisme onderscheidt van eerdere totalitaire staten is technologie. De middelen om angst aan te wakkeren en het denken van mensen te manipuleren zijn nog nooit zo efficiënt en effectief geweest. TV, internet, smartphones en sociale media zijn tegenwoordig allemaal bronnen van informatie, en het is gemakkelijker dan ooit om de stroom van die informatie te controleren.

Algoritmes filteren automatisch de stemmen van de rede en het rationele denken weg en vervangen die door angstverhalen. Moderne technologieën hebben ook verslavende eigenschappen, zodat velen zich vrijwillig blootstellen aan de hersenspoeling. Meerloo merkt op over de afhankelijkheid van de mens van technologie:

“Geen rust, geen meditatie, geen bezinning, geen gesprek. De zintuigen worden voortdurend overladen met prikkels. De mens leert zijn wereld niet meer in vraag te stellen. Het beeldscherm biedt hem reeds gemaakte antwoorden.”

Isolatie – een massapsychose-veroorzakend hulpmiddel

Naast de aanval van angstzaaierij en valse propaganda, is isolement het ultieme middel om psychose op te wekken. Wanneer je verstoken bent van regelmatige sociale interacties en discussies, word je vatbaarder voor waanideeën om een aantal redenen:

1. Je verliest het contact met positieve voorbeelden, rolmodellen van rationeel denken en gedrag. Niet iedereen laat zich misleiden door de hersenspoelpogingen van de heersende elite, en deze mensen kunnen anderen helpen zich te bevrijden van hun waanideeën. Als je in een isolement verkeert, neemt de kracht van deze individuen sterk af.

2. Net als dieren, is menselijk gedrag aanzienlijk makkelijker te manipuleren wanneer het individu in isolement wordt gehouden. Zoals dierenonderzoek heeft ontdekt, zijn geconditioneerde reflexen het gemakkelijkst te ontwikkelen in een stil, afgezonderd laboratorium met een minimum aan stimuli om de indoctrinatie af te leiden.

Wanneer men een wild dier wil temmen, moet men het dier isoleren en geduldig een bepaalde stimulus herhalen tot de gewenste reactie is verkregen. Mensen kunnen op dezelfde manier geconditioneerd worden. Alleen, verward en gehavend door golven van terreur, daalt een samenleving die van elkaar geïsoleerd wordt gehouden af tot waanzin, omdat rationeel denken wordt uitgewist en vervangen door magisch denken.

Als een samenleving eenmaal stevig in de greep is van een massapsychose, zijn totalitairen vrij om de laatste, beslissende stap te zetten: Ze kunnen een uitweg bieden; een terugkeer naar de orde. De prijs is uw vrijheid. U moet de controle over alle aspecten van uw leven afstaan aan de machthebbers, want als zij geen totale controle krijgen, zullen zij niet in staat zijn de orde te scheppen waarnaar iedereen hunkert.

Deze orde is echter pathologisch, verstoken van alle menselijkheid. Het elimineert de spontaniteit die vreugde en creativiteit in iemands leven brengt, door strikte conformiteit en blinde gehoorzaamheid te eisen.

En ondanks de belofte van veiligheid, is een totalitaire samenleving inherent angstig. Ze is gebouwd op angst, en wordt er ook door in stand gehouden. Dus het opgeven van je vrijheid voor veiligheid en een gevoel van orde zal alleen maar leiden tot meer van dezelfde angst en bezorgdheid die de totalitairen in staat stelden om de controle te krijgen in de eerste plaats.

Hoe kan massapsychose worden teruggedrongen?

Kan totalitarisme voorkomen worden? En kunnen de gevolgen van een massapsychose ongedaan gemaakt worden? Ja, maar net zoals de mentale aanpak meervoudig is, moet ook de oplossing meervoudig zijn. Om te helpen het gezonde verstand terug te brengen in een krankzinnige wereld, moet je eerst jezelf centreren en op zo’n manier leven dat je inspiratie geeft aan anderen om te volgen. Zoals opgemerkt door Jung:

“Het is niet voor niets dat onze tijd schreeuwt om de verlossende persoonlijkheid, om degene die zichzelf kan bevrijden uit de greep van de collectieve psychose en tenminste zijn eigen ziel kan redden, die een baken van hoop oplicht voor anderen, verkondigend dat hier tenminste één mens is die erin geslaagd is zich te bevrijden uit de fatale identiteit met de groepspsyche.”

Vervolgens moet je de waarheid – het tegenargument voor de propaganda – zo veel en zo breed mogelijk delen en verspreiden. Omdat de waarheid altijd krachtiger is dan leugens, berust het succes van propaganda op het censureren van de waarheid. Een andere tactiek is het gebruik van humor en spot om de heersende elite te delegitimeren.

Een strategie voorgesteld door Vaclav Havel, een politieke dissident die president van Tsjecho-Slowakije werd, wordt “parallelle structuren” genoemd. Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat.

Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn, ontstaat er een parallelle cultuur die functioneert als een toevluchtsoord voor de gezonde geest binnen de totalitaire wereld. Havel legt deze strategie uit in zijn boek, “The Power of the Powerless.”

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, moeten zoveel mogelijk mensen verstandige en rationele actie ondernemen om de afdaling naar totalitaire waanzin te voorkomen. De totalitaire elite zit niet duimendraaiend te hopen en te wensen dat hun macht en controle toeneemt. Nee. Zij ondernemen actief stappen om hun positie te versterken. Om zich tegen hen te kunnen verdedigen, moeten de mensen die overheerst willen worden net zo actief en vastberaden zijn in hun tegenstreven naar vrijheid.

Dit alles kan zeer uitdagend zijn als mensen om je heen bezwijken onder een collectieve psychose. Maar zoals Thomas Paine ooit zei:

“Tirannie is, net als de hel, niet gemakkelijk te overwinnen, maar we hebben deze troost bij ons, dat hoe harder het conflict, des te glorieuzer de triomf.”


Lees verder bij de bron:Frontnieuws

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
sheeple 326x159

Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid vaccins een medisch experiment zijn, waarvan schade niet wordt vergoed

quote George Orwell in a time of universal deceit 50455 e1465208012169

Wordt 1984 een realiteit? – Neem kennis van George Orwell’s waarschuwing aan de wereld