in , , , ,

Tijd om aangifte te gaan doen en een einde te maken aan de lockdown

Aangifte covid 19 Rutte scr
via ellaster.nl

Op basis van een diepgaand onderzoek naar heeft een juridisch team een lijvig rapport opgesteld, dat als basis dient voor aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers. Uit dit onderzoek blijkt dat Covid-19 een project is, waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Het is tijd om de leugens door te prikken en aangifte te doen wegens deze criminele daden.

Ondanks dat er in Nederland een substantiële groep nog steeds in de leugens van de overheid over de nu al ruim een jaar durende coronacrisis gelooft, is er een groeiende groep die begrijpt dat er iets ernstigers aan de hand is. In het kader van het project Covid-19 zijn door de hoofdverdachten misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd, die in strijd zijn met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten.

De hoofdverdachten, waaronder Mark Rutte en , worden deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid persoonlijk aangerekend. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden. Op grond daarvan heeft de stichting Artsen voor Waarheid aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland op te stellen.

De door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn dermate ernstig van aard, dat een ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die kennis heeft genomen van deze gepleegde misdrijven, de strafrechtelijke plicht heeft onverwijld aangifte te doen tegen de hoofdverdachten en te zorgen dat deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid per direct worden gestopt.

De aangifte is gericht aan de volgende personen:

 • Mark Rutte, minister-president van Nederland en Algemene Zaken;
 • Hugo Mattheus de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Karin Hildur (Kasja) , vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Cornelia Johanna (Carola) Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Ferdinand (Ferd) Bernhard Joseph , minister van Justitie en Veiligheid;
 • Sigrid Agnes Maria Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, eveneens betrokken bij de World Economic Forum en aan United Nations gelieerde organisaties.

De aangifte is opgesteld in een dik boekwerk van ruim 400 pagina's, inclusief 55 bijlages met bewijsmateriaal, dat de gemaakte claims onderbouwt en de benodigde context biedt. Alleen al om die reden is het document de moeite waard als naslagwerk en biedt het achtergrondinformatie voor degenen die de claims beogen te onderzoeken. Uiteraard is het ondoenlijk zo'n document in een artikel samen te vatten, maar hieronder een paar highlights.

De coronacrisis was zorgvuldig gepland en voorbereid

In de officiële verhaallijn werd de wereld begin 2020 overvallen door een onbekend virus, dat dermate dodelijk was dat het een wereldwijde lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen zou rechtvaardigen. Deze maatregelen zouden op zichzelf een crisis veroorzaken die nu al ruim een jaar voortduurt. In werkelijkheid blijkt uit allerlei stukken dat deze coronacrisis zorgvuldig was gepland en voorbereid.

 • 2015: Bill Gates en Antony Fauci voorspelden reeds in het jaar voordat Donald J. Trump president zou worden, dat tijdens zijn presidentsperiode (2016-2020) een grote pandemie met het nCoV-virus zou gaan uitbreken.
 • 2015: Patentaanvraag voor Covid-19-test door Richard A. Rothschild.
 • 2017: Opdracht om middels de miljoenen ‘Covid-19'-PCR test-kits uit in te kopen.
 • 2017: Oprichting van de Global Preparedness Monitoring Board, voor de voorbereiding en begeleiding van de Covid-19 pandemie.
 • 2019 (1e kwartaal): Aanvang van het schrijven van de Nederlandse Spoedwet van 2020.
 • 2019 (september): Rapport “A World At Risk” van de Global Preparedness Monitoring Board over de noodzaak voor de voorbereiding op een grote uitbraak van een coronavirus en implementatie van een vaccinatie-agenda.
 • 2019 (september): Global Vaccination Summit, een actieplan dat moet leiden naar een vaccinatie van de totale wereldbevolking in 2030
 • 2019 (oktober): Het EVENT 201, een oefening voor een mogelijke coronapandemie.

“De als crimineel te bestempelen organisatie heeft daarbij een verhaallijn nodig om dit mondiale identificatie-, controle-en besturingssysteem van de wereldbevolking door verdachten noodzakelijk aan slachtoffer en de Nederlandse bevolking op te dringen. De verhaallijn is een dodelijk virus, dat nooit meer zal verdwijnen. Het volk zal daarom aaneensluitend blijvend moeten worden getest en regelmatig moeten worden ingeënt. Het blijft niet bij een eenmalige inenting!!! Daarvoor is een digitale registratie nodig van de inentingen en de PCR-testen.”

Misdaden vereisen gerechtelijk onderzoek en ingrijpen

Gezien de ernst van de misdaden hebben de en het leger de grondrechtelijke en humanitaire plicht de aangifte serieus te nemen en in te grijpen. Het lastige daarbij is dat wanneer politie, marechausseebeambten, ambtenaren, medewerkers van justitie en militairen dusdanig geïndoctrineerd zijn dat ze de officiële verhaallijn (nog) geloven, of gevoeliger zijn voor de bevelen dan de dreiging van bovenaf — ze de aangifte om die reden terzijde kunnen schuiven. Daarom is het van belang hen erop te wijzen dat zij en hun familie en kinderen zelf door het beleid geraakt (zullen gaan) worden.

“Slachtoffer merkt hierbij nadrukkelijk op, dat ook alle mensen in hun hoedanigheid van opsporingsambtenaar, Officier van Justitie, Rechter-Commissaris, militair, douane-beambte, Fiod beambte en iedere andere ambtenaar, hun eventuele familie, hun eventuele kinderen en kleinkinderen ook directe slachtoffers zijn van verdachten, hun als crimineel te bestempelen organisatie en het door hen uit te voeren criminele en terroristische plan.”

Nederland onder vreemde heerschappij brengen

De misdaden zijn strafbaar volgens artikel 93 en 96 (lid 1 en lid 2, sub 1, 2 en 5) volgens het Wetboek van Strafrecht, wegens het samenspannen met derden, met het oogmerk en de voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen. “Aangever wijst op de grondrechtelijke en humanitaire plicht van het Nederlandse leger om het grondgebied van Nederland, slachtoffer en de Nederlandse bevolking te beschermen tegen verdachten, die met een duistere vijand, een vreemde heerschappij samenspannen om daarmee met voorbedachten rade de Nederlandse maatschappij, slachtoffer en de Nederlandse bevolking te vernietigen.”

Het document biedt ook achtergrondinformatie over de rol van de puissant rijke families die belang hebben bij de Covid-19-crisis en de bijbehorende vaccinatie-agenda. Deze families beheren niet alleen de farmaceutische industrie, maar ook de financiële wereld, de mainstream media en zelfs alle schoolboeken en leermiddelen in Nederland. Zij hebben zich in het verleden openlijk uitgelaten over hun plannen om een New World Order en Great Reset te installeren en de VN Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e eeuw) te implementeren. Deze agenda's worden gedicteerd door organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, VN en World Economic Forum, die in toenemende mate het beleid in Nederland bepalen.

Mensenrechten- en grondrechtenschendingen

Tijdens de coronacrisis zijn er allerlei humanitaire grondrechten geschonden, zoals het vanuit overheidswege dwingen deel te nemen aan medische experimenten (zoals de mondkapjesplicht) en het verspreiden van leugens en misleidende informatie over de door de overheid aangeprezen vaccins. Daarnaast veroorzaken de maatregelen — bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) sluiten van de samenleving zoals scholen, horecazaken, winkels en dienstverleners, het isoleren van mensen, het dwingen tot het onmenselijke handelingen zoals de tegennatuurlijke fysieke afstand en de avondklok — ernstige schade aan de en geestelijke of lichamelijke gezondheid.

Daarnaast worden burgers die zich verzetten of protesteren tegen de maatregelen beroofd van hun vrijheden en onterecht aangemerkt als verdachte of zelfs als (potentiële) terrorist. Dit, in combinatie met het aanprijzen van een experimentele injectie en potentieel gevaarlijke PCR-testen, is in strijd met internationale verdragen en mensenrechten.

Artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten: “In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

“Verdachten hebben bewust, willens en wetens, systematisch vrees aangewakkerd bij slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Verdachten hebben daarbij de samenleving willens en wetens op alle mogelijke manieren verdeeld en ontwricht, waarbij verdachten bewust en met voorbedachten rade zeer grote schade hebben aangebracht aan de Nederlandse economie alsmede alle enorme schade aan het welzijn van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Verdachten hebben deze misdrijven met voorbedachten rade gepleegd in opdracht van de criminele organisatie in het kader van de uit te voeren The Great Reset. Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan het terroristische misdrijf genoemd in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.”

Lees de volledige aangifte met onderbouwing en toebehorende bijlagen via onderstaande link. Daar kun je het document downloaden, printen en ondertekenen om op eigen naam aangifte te doen bij de politie.

> Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Question Mark Face Mask Globe - geralt / Pixabay

Lege parkeerplaats MOET geheim blijven: Nieuwsfotograaf belaagd door beveiligers bij vaccinatielocatie van GGD

ICSR light

Bijwerkingen en sterfgevallen door vaccinaties nemen nu snel toe