in

Het mag nogal wat kosten: MijnOverheid, 20 Miljoen euro

3540861791 e114342a52 idiots1

https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/download/32982452

Onderbouwing bestedingsplan 2016

Logius is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de volgende activiteiten (niet limitatief) m.b.t. MijnOverheid. Activiteiten die in het perspectief van de keten worden uitgevoerd.

Toekomstverkenning (B&E) € 200.000,-

MijnOverheid is onderdeel van een omgeving die technologisch en bestuurlijk snel verandert. Om de gebruikers en afnemers goed te bedienen is het belangrijk om de ontwikkelingen te volgen en flexibel te kunnen reageren op kansen en bedreigingen. Activiteiten:

• Voorstudies
• Verkenningen
• Onderzoeken

Kaders (B&E)
€ 300.000,-
MijnOverheid wordt binnen kaders beheerd en ontwikkeld. Kaders worden jaarlijks onderhouden en bijgesteld naar de laatste ontwikkelingen.

Productprincipes: beschrijven op een hoog niveau kaders voor de doorontwikkeling van een product. Zij zijn een vertaling van de visie en positionering naar concrete ontwerpprincipes.

Juridisch: MijnOverheid, en met name de Berichtenbox, vervult een kritische rol in het primaire proces van afnemers en in het dienstverleningsproces aan burgers. MijnOverheid is daarnaast vindplaats voor een groot aantal persoonsgegevens, wat het meest zichtbaar is in Persoonlijke Gegevens. Een goede juridische inbedding en vormgeving is daarom essentieel.

Het programma van eisen: het pve geeft op hoog niveau informatie over en inzicht in de functionele en niet-functionele requirements van MijnOverheid, inclusief beveiligings- en juridische eisen en kenmerken. Het dient als referentie- en toetsingskader voor beheer en doorontwikkeling.

Productarchitectuur: waarborgt een stabiel, gestructureerd en efficiënt beheer en randvoorwaardelijk voor verdere opschaling en doorontwikkeling. Interactieontwerpkader: dit kade waarborgt dat voor ontwikkelaars (van Logius, leveranciers en afnemers) duidelijk is aan welke ontwerpeisen nieuwe functionaliteit moet voldoen, en draagt bij aan de uniforme uitstraling, consistente werking en usability van de website.

Privacy: dit is het kader waarin de uitgangspunten en ontwerpkeuzes ten aanzien van privacy in samenhang zijn beschreven (met als aspecten o.a. organisatorische functiescheiding, logging en monitoring, bewaartermijnen, protocollen bij gebruikersondersteuning, encryptie, etc.)

Activiteiten:
• Onderhoud documentatie
• (impact) analyses

Doorontwikkelen functionaliteit (doorontwikkeling)
€ 2.000.000,-
De ontwikkelagenda voor 2016 is nog niet definitief vastgesteld. De agenda wordt mede bepaald door de politieke agenda, wetgeving, visie en strategieontwikkeling, verkenningen en voorstudies en wensen van afnemers. Onderwerpen die op dit moment op de ontwikkelagenda van 2016 staan zijn o.a. doorontwikkeling correctie en inzage Persoonlijke gegevens, in Mijnverheid, bekendmakingen (KOOP), stopID, basisregistratie 1 rekeningnummer en een betaalvoorziening. Aangevuld met doorontwikkeling dat als gevolg van de korting op het budget 2015 is doorgeschoven naar 2016. Dit betreft de testvoorziening van nieuwe afnemers en realtime berichtaflevering. Samen begroot op € 390.000,-

Activiteiten:
• Het ontwikkelen van (nieuwe) functionaliteit
– Scope release bepalen in overleg met opdrachtgevers
– Verkenningen en voorstudies
– Opdrachtbrief
– Inrichten project
– Impactanalyses
– Opstellen requirements, functioneel en technische ontwerp
– Bouwen, testen, opleveren
– Implementeren

Beheer (B&E, doorontwikkeling en volumegroei)
€ 11.500.000,-

Beheer is erop gericht om de MijnOverheid-systemen (technische en functionele infrastructuur, netwerken, koppelvlakken, etc.) in de keten te bewaken en te monitoren en eventuele verstoringen op te lossen, zodat dienstverlening aan afnemers en burgers conform afspraken geleverd kan worden. Steekwoorden zijn continuïteit, veiligheid en kwaliteit. Verder ondersteunt Beheer het aansluiten van nieuwe afnemers op MijnOverheid. Beheer groeit mee met gebruik. Toenemend gebruik (= volumegroei) betekent nl. toenemend beheer en onderhoud op systemen waarbij de performance op een hoog peil moet blijven. Het technisch en applicatiebeheer van MijnOverheid wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het technisch en applicatiebeheer voor de GEB (de Berichtenbox-functionaliteit) wordt in opdracht van Logius uitgevoerd door RDW. Beheer en exploitatie van MijnOverheid zijn ingericht conform Logius-organisatie, -standaarden en -procedures. Als gevolg van de korting op het budget 2015 is de testvoorziening van nieuwe afnemers doorgeschoven naar 2016.

Activiteiten:
• Het verzorgen van technisch, applicatie- en functioneel beheer
• Het verzorgen van contentmanagement in afstemming met de organisaties die voor de content inhoudelijk verantwoordelijk zijn.
• Het uitvoeren van adaptief, correctief en preventief onderhoud.
• Het ontwikkelen van (nieuwe) functionaliteit
– Verkenningen en voorstudies
– Impactanalyses
– Opstellen requirements, functioneel en technische ontwerp
– Ontwikkelen, testen en implementeren

• Algemene werkzaamheden, waaronder:
– contractmanagement en leveranciersmanagement i.v.m. de dienstverlening en de levering van diensten door externe leveranciers;
– service level management behoeftemanagement
– wijzigings- en releasemanagement;
– informatiebeveiliging;

Beheer Berichtenbox € 2.500.000,-
Beheer MijnOverheid € 6.400.000,-
Testvoorziening nieuwe afnemers € 200.000,-
Onderhoud beheerfunctionaliteit € 400.000,-
Onderhoud afnemersfunctionaliteit € 300.000,-
Beheer SIEM/SOC € 400.000,-
Rente en aflossing leenfaciliteit € 1.300.000,-
Beveiliging (B&E) € 700.000,-

MijnOverheid is de centrale vindplaats van berichten, persoonlijke gegevens en zaakinformatie van (in potentie) alle Nederlanders. Daarmee is het een interessant object voor identiteitsfraude, hacking, DDOS-aanvallen, cybercrime en andere internetbedreigingen. Voor MijnOverheid zijn vertrouwen, integriteit en beschikbaarheid cruciale aspecten. Pro-actief kunnen reageren door middel van monitoring en analyses van bedreigingen dragen daar aan bij. Beveiliging blijft dan ook een speerpunt.

Activiteiten:
• Invoeren security maatregelen BIR
• Invoering SIEM/SOC
• Analyses
• Calamiteitenafhandeling
• Informatiebeveiligingsoverleg

Implementatie Besluit informatiebeveiliging Rijk (BIR) € 250.000,-
Inrichten SIEM/SOC € 200.000,-
Invoering hoger authenticatieniveau € 100.000,-
Bijdrage fraudeteam € 150.000,- Gebruik (Volumegroei) € 2.300.000,-

Groei in het gebruik is een van de prioriteiten voor 2015, zowel in het aantal aangesloten afnemers als het aantal geregistreerde eindgebruikers. De potentiële doelgroep van de aansluitstrategie zijn alle organisaties die het BSN mogen gebruiken bij de uitvoering van hun primaire taken. Dat kunnen zowel overheidsorganisaties (ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen) zijn als private organisaties, als en voor zover zij publieke taken uitvoeren (o.a. pensioenfondsen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen). Een speciale doelgroep is het groeiende aantal (al dan niet geïnstitutionaliseerde) regionale samenwerkingsverbanden. Het gaat om RUD's/omgevingsdiensten, SSO's, WGR's voor werk en inkomen, idem voor zorg, GGD's, belastingsamenwerkingen, veiligheidsregio's, e.d. Aansluitondersteuning wordt voor een deel gefinancierd uit het bestedingsplan aansluitingen. De burger is de belangrijkste klant van MijnOverheid. Het is daarom vanzelfsprekend dat intensief wordt onderzocht waarom hij wel of niet registreert, wat hij van de aangeboden functionaliteiten vindt, welke nieuwe functionaliteiten hij graag zou willen zien, wat hij van de gebruiksvriendelijkheid vindt, etc. De primaire doelgroep van de communicatie zijn mogelijke nieuwe gebruikers. Doel van de communicatie is informeren van alle Nederlanders dat iedereen een persoonlijk MijnOverheidaccount heeft of krijgt, en dat de overheid zijn berichten steeds vaker elektronisch zal versturen. De gebruikersondersteuning betreft de ondersteuning van zowel burgers als afnemers. De eerste- en tweedelijns gebruikersondersteuning voor burgers is ondergebracht bij het Logius Servicecentrum (onderdeel van de afdeling Infrastructuur en Servicecentrum). De eerste lijn is uitbesteed. Als gevolg van de invoering Webv zal het aantal MO-accounts eind 2015 fors stijgen en daarmee het aantal vragen in de gebruikersondersteuning. In 2016 wordt rekening gehouden met 300.000 calls in de 1e lijn tegen een vast tarief. In 2014 en 2015 is gebleken dat aantallen zich lastig laten voorspellen. Kosten kunnen zowel lager als hoger uitvallen. Als gevolg van de korting op het aangevraagde budget is de invoering van webcare doorgeschoven naar 2016.

Activiteiten:
• Gebruikersondersteuning – Beschikbaar stellen van een helpdesk voor overheidsorganisaties en hun klanten (burgers), inclusief het afhandelen van vragen, klachten en meldingen. – Opstellen FAQ's – Webcare
• Communicatie – Het verrichten van communicatie uitingen richting de eindgebruiker, en/of burgers en/of bedrijven in afstemming met de opdrachtgever
• Aansluitondersteuning – Het stimuleren van gebruik van MijnOverheid en dan vooral de Berichtenbox. – Aansluiten en begeleiden van overheidsorganisaties als klant van alle onderdelen van MijnOverheid Acquisitie, aansluiten en begeleiding nieuwe afnemers € 310.000,- Gebruikersonderzoeken € 90.000,- Communicatie en webcare € 500.000,- Gebruikersondersteuning 1e lijn € 900.000,- Gebruikersondersteuning 2e en 3e lijn € 500.000,- Organisatie en kwaliteit (B&E en volumegroei) € 3.000.000,-

MijnOverheid wordt beheerd door de afdeling Portaaldiensten. De besturing van de afdeling bestaat uit: afdelingsmanager, integraal verantwoordelijk voor de afdeling Portalen, teamleider Productontwikkeling, intern opdrachtgever voor Beheer en voor het MijnOverheid-ontwikkelteam (voorheen Programma Opschaling), twee productmanagers, verantwoordelijk voor productmanagement, tevens secretaris van Afnemersoverleg en Bestuurlijk Overleg, een teamleider Levering, verantwoordelijk voor beheer, extern opdrachtgever voor RDW/GEB en intern opdrachtgever voor de afdeling Infrastructuur en Standaarden (o.a. voor EASI en Servicecentrum) en voor het MijnOverheid-ontwikkelteam (v.w.b. doorontwikkeling beheer), tevens secretaris van het Operationeel Overleg, architect, security-officer, tevens secretaris van het Informatiebeveiligingsoverleg, juridisch adviseur: tevens secretaris van het Juridisch Overleg, projectmanagement en ondersteuning en een afdelingscontroller.

MijnOverheid is een kritische schakel in het primaire proces van afnemers die moet voorzien in een correcte, tijdige en veilige beschikbaarheid van persoonlijke berichten, gegevens en zaakinformatie voor burgers. Een expliciet kwaliteitsmanagement moet de daarbij gehanteerde waarden en normen bewaken. De instrumenten daarvoor zijn o.a. benchmarking, audits, standaad procedures, pentesten, webrichtlijnentoets e-overheid normen en standaarden (o.a. NORA) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Activiteiten:
• Algemeen management, regie en sturing in de keten en projectleiding
• Algemene werkzaamheden, waaronder:
– kwaliteitsbewaking vanwege continuïteit en beschikbaarheid;
– informatiebeveiligingsbeleid;
– juridisch advies; – productmanagement;
– het laten uitvoeren van een benchmarks op o.a. de kosten
– het laten uitvoeren van audits op o.a. informatiebeveiliging en performance;
– het verzorgen van voorlichting en communicatie met doelgroepen en belanghebbenden, in overleg met de opdrachtgever
– de financiële administratie en financiële verantwoording aan de opdrachtgever – verdere, nader te specificeren werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever. Organisatie B&E en doorontwikkeling € 2.600.000,- Kwaliteitsmanagement B&E € 200.000,- Audits, testen, benchmark, e.d. B&E € 200.000,-

 

Meer hier

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4655026645 a520bec4db auto ongeluk

Geloof het maar: Uw autoverzekering(melkkoe) wordt duurder omdat u niet kunt autorijden

Het verraad van Europa, het echte complot