in , , , ,

Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda

Het Childrens Health Defense Team publiceerde op 17-09-2019 een artikel waaruit des te meer blijkt dat het nationale vaccinatiebeleid ongemerkt is overgegaan in een streven naar een wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatiebeleid. Het grotere plaatje van de snelle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarin de druk op ouders om hun kinderen te vaccineren is wereldwijd sterk toegenomen wordt steeds duidelijker.

De argumenten zijn zwak. Er is geen sprake van een noodsituatie, de rechten van de burgers worden ondermijnd, en zelfs medici worden steeds meer in het nauw gedreven. Wij hebben het artikel voor u vertaald, en hopen dat u de moeite wilt nemen om het te lezen. Het maakt veel duidelijk.


Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda

(Childrens Health Defense Team) In de Verenigde Staten maken de mensen die zich bewust zijn van de risico’s van vaccins zich veel zorgen op dit moment. Steeds meer staten – en veel wetgevers van beide politieke partijen – zijn bereid om verplichtingen op te leggen die religieuzeouderlijke en mensenrechten vertrappen, waaronder het waardevolle recht op ‘vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’, zoals gewaarborgd door artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat sommige Amerikanen zich misschien niet realiseren is dat het huidige streven naar verplichtingen niet alleen in de VS maar ook in andere landen wordt uitgedragen, wat een bredere – zelfs wereldwijde – agenda impliceert. Landen als Australië, Italië en Frankrijk hebben het voortouw genomen in de overgang van overheidsinterventies die ‘mensen slechts stimuleren of overhalen om te vaccineren’ naar het uitoefenen van steeds meer druk en intimidatie – ook al suggereert onderzoek dat ‘hardere stellingnames van artsen en volksgezondheidsdeskundigen de houding van het publiek juist polariseren’. De Australische wet van 2016 ‘no jab, no pay’ (geen prik – geen uitbetaling) bijvoorbeeld, houdt duizenden dollars aan kinderbijslag in voor ouders die als ‘vaccinweigeraars’ worden bestempeld. En in sommige Australische staten wordt aan niet-gevaccineerde kinderen de toegang tot kinderdagverblijven geweigerd.

Little boy with rashEén van de belangrijkste argumenten die overheden gebruiken om deze dwang te rechtvaardigen is het argument dat besmettelijke ziekten een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De mazelen zijn het opgeblazen ‘gevaar van de dag’, terwijl ambtenaren en media wereldwijd het publiek onwetend houden over de risico’s van het vaccin tegen de mazelen.

In 2014 werd de Global Health Security Agenda (GHSA) opgericht om ‘de wereldwijde bescherming van de volksgezondheid tot een nationale en wereldwijde prioriteit te verheffen’. Een van de elf ‘actiepakketten’ waar de deelnemers van de GHSA het over eens waren, was een ‘Immunization Action Package’ (vaccin actie-pakket) dat het vaccin tegen mazelen gebruikt als indicator voor succes. In aanmerking genomen dat het doel van het actiepakket is om regionale en wereldwijde samenwerking te bundelen teneinde de vaccinatiegraad te verhogen, hoe moeten we de hysterie over de mazelen die internationale organisaties, regeringen en de media sinds de oprichting van de GHSA hebben aangewakkerd dan interpreteren?

Een onderling verbonden wereldwijd netwerk

Hoewel de media het niet over de Global Health Security Agenda hebben, kan de GHSA rekenen op aandacht en inzet van de machtigste mensen op aarde. Binnen vier maanden na de lancering in februari 2014 kreeg de GHSA een belangrijke goedkeuring van de G7 (red: de ‘Groep van Zeven’ (G7) is een internationale economische organisatie die bestaat uit de zeven grootste door het (Intenational Money Fund) beschreven geavanceerde economieën ter wereld: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, , het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). In september organiseerde president Obama de eerste grote bijeenkomst van deze nieuwe entiteit in het Witte Huis. Terwijl het publiek werd afgeleid door schokkende onthullingen van fraude bij de wereldwijd toonaangevende Centers for Disease Control (CDC) die een paar weken eerder door klokkenluider William Thompson (op 27 augustus 2014) werden gedaan, verklaarden de deelnemers aan de GHSA-vergadering dat: “Een biologische bedreiging (waarmee een uitbraak van een wordt bedoeld) waar dan ook ter wereld, is overal een biologische bedreiging. En het is de verantwoordelijkheid van de wereld om als één geheel te reageren.”

Eind 2016 tekende de vertrekkende president Obama op de valreep een ‘Executive Order’ die de GHSA bevestigde als een ‘nationale, presidentiële prioriteit’ en de VS positioneerde als een ‘geëngageerde, langdurige katalysator’ voor het uitvoeren van de doelstellingen van het partnerschap. Op dit moment telt de GHSA 67 lidstaten en tilt deze organisatie het concept van een ‘onderling verbonden wereldwijd netwerk’ naar een geheel nieuw niveau.

Allerlei publieke en particuliere adviserende partners zijn nu betrokken bij het streven naar ‘eenheidsmaatregelen’, met inbegrip van verschillende agentschappen van de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank, de Afrikaanse Unie (AU), de Europese Unie () en zelfs het enigszins onheilspellende Interpol (International Criminal Police Organization).

De GHSA promoot externe evaluaties op nationaal niveau om onder andere maatregelen te beoordelen die zijn genomen om bedreigingen van infectieziekten te voorkomen – waarbij ‘preventie’ is gedefinieerd als ‘hoge vaccinatiegraad’ in combinatie met het verbeteren van toezicht (via detectie, beoordeling en rapportage van ‘volksgezondheid’). De VS was een van de eerste landen om op te staan voor een externe beoordeling, die werd uitgevoerd in samenwerking met externe evaluatoren en de CDC. (Het toenmalige CDC-hoofd was Thomas Frieden, die door Obama werd geprezen als ‘een expert in paraatheid op noodsituaties op het gebied van de gezondheid’, maar die in 2018 werd gearresteerd wegens beschuldiging van .) De evaluatoren gaven de VS topscores voor de vaccinatiegraad wat betreft het mazelenvaccin en voor ‘nationale beschikbaarheid en levering van vaccins’, terwijl lagere scores worden toegekend voor ‘dynamisch luisteren en het onder controle houden van misvattingen’ en ‘het aangaan van communicatie met door ziekte getroffen gemeenschappen’.

Meerdere internationale initiatieven ondersteunen de GHSA, waaronder de in 2005 door de WHO gecoördineerde internationale gezondheidsvoorschriften (een 196-landenakkoord om ‘samen te werken voor wereldwijde veiligheid’) en doelstelling 3.8 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, die de toegang tot ‘essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen’ promoot als onderdeel van een streven naar ‘Universal Health Coverage’ (UHC – universele gezondheidszorg). De voorstanders van deze met elkaar verweven initiatieven weerspiegelen de wereldwijd gefocuste aandacht in deze tijd op de vaccinatiegraad, het streven naar ‘meer verbonden denken’, ‘samenvoeging van de manier van aanpak’, ‘wederzijds versterkende agenda’s’ en ‘synergie tussen de versterking van het gezondheidssysteem en de inspanningen op het gebied van het verzekeren van gezondheid.’

Geen toeval

Eind 2014 heeft de EU uitgesproken tot een belangrijk instrument voor de volksgezondheid te verklaren. Dit heeft de Europese gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid geïnterpreteerd als ‘een cruciale stap om de EU-maatregelen ter ondersteuning van de Europese lidstaten te versterken en een doeltreffend vaccinatiebeleid te implementeren.’ Het fundament werd gelegd door Italië – een lid van de G7 – die zich beschikbaar stelde om het GHSA-actiepakket voor vaccineren uit te voeren en die een van de eerste landen werd die verplicht vaccineren invoerde. Met enorme financiële investeringen door GlaxoSmithKline die verschillende vestigingen heeft in Italië, waar kunt u beter beginnen dan op het thuisfront?

Hoewel een regeringswisseling aanvankelijk de implementatie van het verplichte vaccinatiebesluit van 2017 heeft vertraagd, verklaarde de Italiaanse regering begin 2019 onder het mom van een ‘toename van mazelen’, dat ouders hun kinderen (jonger dan 6 jaar) niet naar school hoefden te sturen als ze niet waren gevaccineerd, en dat ouders van oudere niet-gevaccineerde kinderen boetes opgelegd krijgen van €500 als die naar school zouden gaan. Evenzo kunnen in Frankrijk ‘niet-gevaccineerde kinderen niet worden toegelaten tot enige vorm van collectieve instellingen zoals kinderdagverblijven, kleuterscholen, scholen of sociale activiteiten als zij niet de verplichte vaccins hebben gekregen.’

Met de ‘toevallig’ uitbrekende mazelen die hen in de kaart speelde, bestaat er weinig twijfel dat besluitvormers verplichte vaccinatie om naar school te mogen als een winnende strategie beschouwen, en dat het gebruik van deze strategie toeneemt. De WHO heeft haar steentje bijgedragen aan de wereldwijde inspanning om ouders te dwingen hun kinderen te laten vaccineren. Zij verklaarde naar aanleiding van opgeblazen mazelenuitbraken dat vaccine hesitancy – de terughoudendheid of weigering om te vaccineren – een van de top tien gezondheidsbedreigingen wereldwijd is voor 2019. Het is duidelijk dat de mazelen een troefkaar is voor degenen die nationale variëteit in vaccinatieschema’s willen vervangen door een globaal ‘one-size-fits-all’-vaccinatieprogramma.

Politici die nieuwe verplichtingen overwegen, maar nog wel bereid zijn tot een zekere mate van onafhankelijk onderzoek, zouden moeten erkennen dat we ons in een valse vlag operatie bevinden. “Er is geen internationale noodsituatie”, maar de “politiek wordt gekaapt.” Hier zijn een handvol kritische vragen die wetgevers zich zouden moeten stellen:

Ten eerste kunnen symptomen van mazelen het gevolg zijn van ‘wildtype’ mazelen of van mazelenvirussen uit het vaccin, en de laboratoriumtesten die nodig zijn om het verschil tussen de twee te zien, worden zelden gedaan. Hoe kunnen experts consequent beleid voeren zonder volledige informatie over het aantal gevallen van mazelen die zijn veroorzaakt door het vaccin zelf?

vraagtekenEen hieraan verwant punt is dat aanzienlijke aantallen van de degenen die zijn getroffen door ‘uitbraken’, of het nu gaat om mazelen of kinkhoest, volledig zijn gevaccineerd. Eén studie toonde aan dat 55% tot 76% van de personen die betrokken waren bij vijf grote kinkhoest-incidenten volledig waren gevaccineerd, evenals 41% van de gevallen van mazelen die werden beoordeeld. Studie na studie wijst op een afnemende immuniteit ondanks een hoge vaccinatiegraad. Hoe kunnen uitspraken over de effectiviteit van het vaccin deze kritieke feiten negeren?

Ten derde hebben verplichte vaccins effecten op sociale vraagstukken. Wat zijn de consequenties van het veranderen van beheerders van school- en kinderdagverblijven in ‘handhavingsagenten‘ die ‘informatie over niet-naleving moeten doorgeven aan autoriteiten?’ Wat betekent het voor het recht van een kind op onderwijs wanneer verplichtingen niet-gevaccineerde kinderen uitsluiten van schoolbezoek ‘gedurende de periode dat zij onderwijs zouden moeten krijgen?’

En tot slot, hoe zit het met de zorgverleners die zich tussen de spreekwoordelijke wal en het schip bevinden? Een onderzoek onder verpleegkundigen uit Michigan die ouders die niet-medische vrijstellingen aanvragen voorlichten over vaccins, ontdekte dat veel verpleegkundigen veel meer ‘complexere en genuanceerdere ideeën en gevoelens over de meningen van ouders over vaccins hadden’ dan verplicht vaccineren toe zou laten. Bovendien hadden veel verpleegsters een commitment om ouders te bevestigen in hun waarden, en te beschermen wat betreft hun rechten. “Verplicht vaccineren betekent dat respectvolle zorginteracties in gevaar komen, of afgesloten worden.

Pro-vaxxers hebben, na de beslissing van Frankrijk om strengere vaccin-verplichtingen op te leggen, opgemerkt dat op dit moment deze verplichtingen in de praktijk in feite de aarzeling of weigering om te vaccineren voeden. Bovendien, door aanzienlijke voordelen te verstrekken aan volgers die aan de weigeraars worden onthouden, dragen beleidsmakers bij aan een verdeel en heers klimaat die de ene groep boven en tegenover de andere plaatst. Zoals internationale onderzoekers onlangs schreven: ‘Politieke en ethische overwegingen zijn belangrijk. Verplichte vaccins zijn niet alleen een instrument voor de volksgezondheid, maar ook een politiek instrument. Het gebrek aan respect van de GHSA voor individuele en nationale soevereiniteit zal deze problemen verergeren en draagt weinig bij om de gezondheid van kinderen te verbeteren.’

Bron originele artikel: Vaccine Mandates for Everyone, Everywhere—A Globally Coordinated Agenda Childrens Health Defense Team

Vertaling voor Vaccinvrij: Door Frankema

Lees verder bij de bron: Earth Matters


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Drain the Swamp
1 jaar geleden

Er is alle reden om overheden, banken, multinationals en NGO organisaties te wantrouwen na alles wat zij hebben kapot gemaakt op deze aarde. Deze wereldwijde corruptie moet en zal stoppen !!!!

Shadow1100
Antwoord aan  Drain the Swamp
1 jaar geleden

Een stukje uit het convenant van onze “meesters” (de elite).

Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven.
Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.
Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht.
Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.
De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen.
Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen.
Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid, ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.
Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht, zelfs hun kleren.
Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif want ze zien veel. Wij zullen ze aanleren dat het gif goed is met grappige plaatjes en leuke deuntjes.
Zij die als vraagbaken dienen zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen.
Ze zullen onze producten zien in films waardoor ze er gewend aan raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Constance
1 jaar geleden

Neem eens een kijkje op de site stichting vaccin vrij.nl en het wordt u allemaal duidelijk. Er is een wereldwijde agenda en ook Nederland heeft het verdrag getekend. Dit wordt uiteraard niet in de media gebracht. Het zal mensen eens aan het denken zetten of nog erger mensen aanzetten tot het doen van eigen onderzoek!

Rutte heeft mocro-maffia niet onder controle: wietroker moet zich realiseren wat je doet!

Protesteren tegen opwarming van de aarde in Australië – In de sneeuw die allang verdwenen had moeten zijn