in , , , ,

Heeft u al kennisgenomen over het Nederlandse Stay-Behind Netwerk?

21752726150 046747fa70 secret army

Met het oog op de recente aanslagen is het wellicht interessant om eens kennis te nemen van het ‘Stay-Behind Network.’ Wist u dat er sinds de tweede wereldoorlog een undercover NAVO-leger actief is, verspreid over heel Europa inclusief Nederland? Een geheim leger dat in Nederland actief is en voor een flink deel onder coördinatie staat van Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat klinkt uiteraard volstrekt ongeloofwaardig, maar lees toch even verder.

De historicus dr. Short schreef naar aanleiding van de aanslagen in Parijs: “Ik wil mensen herinneren aan Operatie Gladio, die werd uitgevoerd tussen de jaren veertig en de jaren tachtig, waarbij de Verenigde Staten en hun NAVO-partners doelbewust Europese burgers doodden, terroriseerden en bang maakten om ze zogenaamd te beschermen tegen het communisme.” De operaties waar dr. Short het over heeft betreffen het Stay-Behind netwerk van de VS (het betrof de CIA uiteraard) en hun NAVO partners, waaronder Nederlandse inlichtingendiensten en het Nederlandse militaire apparaat.

Dit is het boeiende verhaal van het Stay-Behind netwerk:

Wat is het Stay-Behind Netwerk

Aan het einde van de tweede wereldoorlog kwam het moment van terugtrekking van militaire troepen. De rust was teruggekeerd – soort van, althans – en het besluit moest genomen worden dat men terug naar huis kon. Militair-strategisch gezien is dat besluit uiteraard dubieus, want duur veroverd grondgebied moet je natuurlijk niet zomaar prijsgeven.

De oplossing? Troepen achterlaten die van binnenuit (op eigen grond gebied dus) kunnen strijden tegen het communisme en andere waargenomen bedreigingen voor de overheid, de NAVO en de CIA. Dit kon natuurlijk niet openlijk plaatsvinden, dat zou immers leiden tot protesten en acties van Rusland, dit moest dus in het geheim plaatsvinden.

Wikipedia – niet bepaald de meest objectieve en waarheidsgetrouwe bron op dit gebied, maar toch – schrijft in een heel aardige samenvatting het volgende:

In een stay-behind-operatie organiseert een land geheime medewerkers of organisaties op zijn eigen gebied, voor het geval dat het gebied bezet wordt door een vijand. In dat geval zouden de medewerkers de basis worden van een verzetsbeweging, of spioneren achter de vijandelijke linies.

In de Tweede Wereldoorlog bestonden verscheidene stay-behindorganisaties. Tijdens de Koude Oorlog steunden de NAVO en de CIA stay-behindtroepen in veel Europese landen, met als doel ze te activeren als dat land overgenomen zou worden door het Warschaupact of als de communistische partij aan de macht zou komen in een democratische verkiezing.

In Italië, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en andere landen werden veel wapens gevonden die ter beschikking stonden van deze “geheime legers”. De bekendste van deze NAVO-operaties was Operatie Gladio.

Geheime NAVO-troepen en undercover CIA-commando’s die heimelijk in heel Europa operaties uitvoeren… Dit soort informatie staat uiteraard niet in je geschiedenisboeken, maar dat maakt het helaas niet minder waar.

De meest bekende “geheime” operaties van de CIA en NAVO op het Europese grondgebied waren de operaties in Italië, het Italiaanse Stay-Behind netwerk kreeg de naam Operatie Gladio. De NAVO/CIA-club in Italië is actief sinds de jaren 50, hun meest bekende werk betrof een aanslag op een Italiaans treinstation in 1980. Dit was op dat moment de grootste “terroristische aanslag” op Europees grondgebied, in werkelijkheid betrof het dus een professioneel klusje van de Italiaanse overheid, de NAVO en de CIA, ofwel terreur door eigen overheid. Lees meer over Operatie Gladio op WantToKnow.

Maak kennis met O&I – Operatiën & Inlichtingen

Wanneer we in Nederland spreken over Operatie Gladio is kennis benodigd over het Nederlandse Stay-Behind netwerk. Maak kennis met O&I. Hier staart de ‘geheime’ geschiedenis van het militaire apparaat je dus in het Nederlandse gezicht. De twee organisaties Operatiën en Inlichtingen (Operations & Intelligence) begonnen zogezegd als communicatiemiddel tussen Nederland en de Nederlandse regering destijds (illegaal trouwens) in het buitenland gevestigd.

[Het betrof] twee organisaties (Operatiën & Inlichtingen, later A en B genoemd) welke op den duur wel door één persoon werden gecoördineerd maar elk een eigen taak hadden. O&I werd gefinancierd door het ministerie van Defensie en geleid door leden van de Raad van State, onder anderen de oud-verzetslieden Marinus Ruppert en Theo van Lier.

Over dit financieren door het ministerie van Defensie. Dat klopt technisch gezien, maar het is bekend dat dit soort inlichtingendiensten ook hun eigen inkomstenstromen verzorgen voor het budgetteren van operaties die uitgevoerd worden los van toezicht en financiering door het Ministerie. De regering verandert elke vier jaar, dat maakt van de regering en het ministerie uiteraard een organisatie die niet volledig ingelicht kan en mag worden. Bedenk immers eens wat er zou gebeuren als een communistische partij de verkiezingen zou winnen?

Niet alleen Inlichtingen, ook Operatiën

Dat O&I niet alleen ging over inlichtingen voor regering, overheid en koningshuis wordt uiteraard zeer snel duidelijk. ‘O’ gaat over het uitvoeren van geheime operaties op Nederlands grondgebied door professionele commando’s die worden voorzien van professioneel militair materiaal:

De O-organisatie [..] beschikte over duizenden kilo’s explosieven en wapens die lagen opgeslagen in 40 geheime ondergrondse bergplaatsen. Een wapenopslag die in april 1980 bij toeval werd ontdekt in een Limburgs bos, bleek, naar in november 1990 bekend werd, deel uit te maken van O.

Onderdeel van het Stay-Behind netwerk zijn geheime wapenopslagen verspreid over heel Europa. Dit zijn professioneel beheerde voorraden van militair materiaal die paraat liggen om gebruikt te worden in Europa door de professionele commando’s in dienst van “onze” overheden, de inlichtingendiensten, NAVO en de CIA.

Sabotage, Psychologie Oorlogsvoering, Falsificatie en… Propaganda middels de publieke omroepen

Wat weten we tot zover: er bestaan professionele undercover commando’s in Nederland, die opereren in opdracht van onze overheid, de CIA en NAVO, die echter opereren grotendeels buiten het toezicht van de overheid en buiten het toezicht van de normale overheidsmedewerkers en oorlogsapparaat, operaties waarvoor geen verantwoording afgelegd hoeft te worden. Duidelijk een ongemakkelijke waarheid.

Dit alles speelt uiteraard ook buiten het zicht van journalistiek en grote media. De media mogen daarover uiteraard niet rapporteren, en wat blijkt, op die doofpot wordt actief toegezien. De medewerkers van het Nederlandse Stay-Behind leger van O&I zijn geen lieverdjes:

De O-organisatie [..] was gericht op het uitvoeren van sabotages, overvallen en liquidaties in bezet gebied [LLE: dat wil zeggen gewoon hier in Nederland na WO2 dus!]. O was voorzien in de secties Sabotage, Psychologische Oorlogvoering, Verbindingen, Falsificatie, Operationele Financiering, Security en een sectie Codes. De huidige voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en voormalig voorzitter van de NCRV mr A. Herstel was als instructeur psychologische oorlogvoering aan O verbonden.

De voorzitter van één van de grootste Nederlandse publieke omroepen was als instructeur Psychologische Oorlogsvoering in dienst van de Nederlandse overheid en het geheime Stay-Behind leger. En ineens zijn dus ook de publieke omroepen in beeld als middel van O&I. Op hoog niveau houdt het geheime O&I dus toezicht op (lees: beïnvloedt het) de media. Daarnaast is duidelijk dat O&I stiekem infiltreerde in de samenleving en ze via die weg hun operaties uitvoerde.

Grachtenpanden, Villa’s, Studiegenootschappen en Advocatenkantoren

Dat kan toch werkelijk niet waar zijn, toch? Helaas heb ik wat slecht nieuws mocht u die gedachte nog bezigen. Het wordt nog veel vreemder:

De O-tak van de stay-behind-organisatie was aanvankelijk gehuisvest op een zolderetage aan de Oude Gracht in Utrecht, maar verhuisde later naar het advocatenkantoor van mede-oprichter Bootsma in de binnenstad van Amsterdam. Later zat de staf van de O-dienst (circa 12 personen) in een villa aan het Vondelpark onder de dekmantel van een historisch studiegenootschap, de stichting Hendrik van Borsele. Het laatst bekende kantooradres van O was de zwaar beveiligde marinebasis Kattenburg bij het centraal station in Amsterdam.

Zolderetages aan de Oude Gracht, Amsterdamse advocaten kantoren, studiegenootschappen, villa’s aan het Vondelpark, de basis bij het Centraal Station, psychologische oorlogsvoering middels toezicht en manipulatie van media en de publieke omroepen, alles aangestuurd vanuit de O&I… Wat zegt dit over de objectiviteit en correctheid van het NOS journaal?

Het opheffen van O&I

Herinnert u zich nog het terugtrekken van troepen na WO2? De realiteit bleek duidelijk anders. Zogezegd is O&I opgeheven in 1992, maar zoals u ondertussen weet, dit soort organisatie worden nooit écht opgeheven het wordt alleen grondiger uit de geschiedenisboeken en financiële boeken gestreept:

Kort nadat O&I opgeheven was en enige medewerkers met wachtgeld thuis zaten, pleegden twee leden hiervan (waaronder een majoor) chantage met voedselvergiftiging […] Om te voorkomen dat anderen ook zouden overgaan tot dergelijke activiteiten werden allen weer in actieve dienst genomen.

En dit speelde in de jaren negentig, duidelijk ruim na WO2. Deze O&I operatie had als doel het in stand houden en uitbreiden van de operaties van O&I. O&I werd weer actief, en zo is het gebleven tot heden, ook al is formeel tussen 1992 en 1994 ontbonden.

Op 9 september 2007 zond KRO Reporter een 50 minuten durende documentaire uit over Operatiën & Inlichtingen, waarin onthuld werd dat wapens en explosieven uit een geheim depot in de Scheveningse Bosjes in Den Haag in handen waren gevallen van de georganiseerde misdaad. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft de wapenroof – de grootste uit de Nederlandse geschiedenis – destijds in de doofpot gestopt om “ongewenste publiciteit in de Gladio-sfeer” te voorkomen.

In 2007 waren de wapendepots dus nog in operatie. En in ieder geval ook in 2008 nog kreeg O&I zelfs officieel nog gewoon centjes van onze overheid, nog los van de inkomstenstromen die ze voor zichzelf hebben gerealiseerd:

Oud-medewerkers en nabestaanden van de geheime organisatie ‘Gladio’ krijgen jaarlijks bijna vierhonderdduizend euro zwart uitbetaald. Het gaat om zo’n veertig personen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van premier Jan Peter Balkenende (CDA).

Gefeliciteerd, u heeft nu kennis van dingen die u niet behoort te weten

Het Stay-Behind netwerk is dus nog gewoon operationeel in Nederland. En ook buiten Nederland heeft elk Europees land zijn eigen undercover leger operationeel voor het uitvoeren van aanslagen, psychologische oorlogsvoering, falsificaties, etc. Hierin spelen de NAVO en de CIA een centrale rol. En u kent de CIA uiteraard van het opzetten van al-Qaeda en hun nieuwe spin-off ISIS.

De ministeries zijn daarbij ook ‘gewoon’ betrokken en overal verspreid in Nederland en de rest van Europa liggen wapenvoorraden paraat voor gebruik op eigen terrein tegen eigen bevolking. Wanneer die voorraden per ongeluk ontdekt worden, zoals in het Limburgse bos, wordt het afgedaan met een snoeiharde doofpot van de hoogste niveaus van overheid en media, en als het niet meer te ontkennen is wordt het verkocht als “criminele activiteiten.” Dit terwijl het feitelijk ‘gewoon’ het functioneren van eigen overheid en belastinggeld betreft.

En vergis je niet, ik zeg het nog maar eens expliciet: deze undercover militairen, hun missies en de uitgebreide wapenvoorraden zijn bedoeld om door de Nederlandse overheid tegen u als Nederlandse burger te gebruiken. Als onderdeel van deze missies staat nadrukkelijk ook de psychologische oorlogvoering tegen eigen bevolking! Dit is geen complottheorie, maar maatregelen genomen tijdens WO2 van origine om te strijden tegen het Communisme en die vandaag de dag gewoon nog steeds actief is.

Aanslagen van ISIS in Frankrijk en Brussel

Wanneer u vandaag de dag dus leest over aanslagen van ISIS in Frankrijk en zoals nu weer met de Gladio-stijl aanslag in Brussel en het ‘feit’ dat deze aanslagen geclaimd worden door de CIA dochtersorganisatie ISIS… Dan is de kans dus direct al significant dat de aanslag door CIA/NAVO commando’s uit het Stay-Behind netwerk werden uitgevoerd.

De aanslag in Brussel werd dus mogelijk uitgevoerd door de Belgische Stay-Behind organisatie SDRA8, de professioneel getrainde commando’s in dienst van de Belgische overheid, NAVO en de samenwerkende inlichtingendiensten zoals de CIA en MI6. Zie daarbij ook het feit dat VRT-opnames uit Rusland uit 2011 verspreide als zijnde opnames van de aanslag in Brussel.

Ook “onze” eigen overheid is waarschijnlijk een actief betrokken partij geweest bij deze aanslagen. Zie daarvoor bijvoorbeeld dit bericht. Figuren als el-Bakraoui worden door Stay-Behind organisaties gebruikt als geconditioneerde zondebok voor het maximaliseren van het effect van hun operaties. Soms hebben zondebokken zelfs geheel geen participatie gehad bij de aanslag (James Holmes was knock-out door alle toegediende drugs) of was de aanslag feitelijk zelfs niet bestaand (Sandy Hook betrof een training en werd door de media verkocht als realiteit). Men heeft dus ook professionele acteurs paraat staan. Over falsificaties gesproken…

Deze gladio-stijl “terroristische aanslagen” hebben een specifiek doel

U weet ondertussen dat dit type overheidsterreur-aanslagen aanleiding zijn om duur verworven vrijheden van ons weg te nemen. Door de autochtone bevolking tegen Arabische migranten uit te spelen heeft men nu langdurig (met open einde) de noodtoestand uitgeroepen in Frankrijk, negatief reisadvies naar Brussel, overal strenger overheidstoezicht met camera’s, internet sleepnetten en volledig afluisteren door inlichtingendiensten, hacken door de politie, extreme fouillering op Schiphol, het doorzoeken van laptops, tablets en telefoons, etc. Wellicht wilt u nog even lezen over het 5 stappenplan wat ten grondslag ligt van dit alles? Zie eventueel ook berichtgeving over coercive migrations / migratiedwang.

Een vreemd verhaal, niet? Mocht u zich echter afvragen waarom alternatieve media steeds direct valt over dit type aanslagen, dan weet u nu dus waarom. Geloof mijn woord echter niet, u moet nooit iemand geloven die een mooi verhaal heeft, zeker niet de grote media, sites als Wikipedia en blogs als deze. Onderzoek zelf informatie over het Stay-Behind netwerk, Operatie Gladio in de jaren 80 en de Nederlandse O&I organisatie.

Bedenk nu eens: Wat zou O&I, de CIA, NAVO, de internationaal samenwerkende inlichtingendiensten en het Ministerie van Defensie nog in petto hebben voor Nederland?

Lees verder bij de Bron: Lang Leve Europa!

Photo by flamesworddragon cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 Hotel Europa 2

“Terroristenhotel Europa”

6476778063 6c67ccc07e sparen1

Grootbanken verlagen rente alweer: Spaarrekening levert niets meer op