in

Help mee en stuur deze brief over de Spoedwet naar de Tweede Kamer

52e9d6404e57af14f1dc8460962a3f7f1d37d8f8525771487c2e7fd19e4f 640 corona letter

Het gaat er nu echt om spannen: gaat de Tweede Kamer zich binnenkort inderdaad feitelijk buitenspel zetten, en wordt ons land, met alle totalitaire maatregelen die al zijn genomen, definitief een dictatuur? Sven-Ake Hulleman (Een Oorlog Reeds Verloren) heeft zijn brief over de gevreesde Spoedwet geüpdatet. Deze brief kunt u hier downloaden, en plaatsen wij – om het cruciale belang ervan te onderstrepen – hieronder in zijn geheel. Uw toekomst, en die van uw (klein)kinderen en geliefden staat op het spel. Dat wordt vaker gezegd, maar geldt nu als nooit tevoren.

De brief:

Deze spoedwet wordt aan u gepresenteerd als remedie tegen de verspreiding van het virus COVID-19.

Toen u uw eed heeft afgelegd, heeft u drie dingen beloofd of gezworen. (1) Dat u zich niet zal laten omkopen, (2) u uw werk goed zal doen en (3) dat u zich aan de Grondwet zal houden. Drie, momenteel voor u, relevante onderwerpen om in acht te nemen.

Ad 1. In hoeverre heeft de farmaceutische lobby onze regering en ons parlement bereikt? Heeft u dit (Ad 2.) deugdelijk onderzocht? Heeft u daarbij acht geslagen op de gemengde belangen van bewindslieden, diens vrienden en familiekring, en diens economische belangen direct maar vooral indirect bij bepaalde uitkomsten omtrent wetgeving?

Ad 3. De nieuwe spoedwet bevat (zelfs na uw goede kritieken van de afgelopen weken) regels, die in strijd zijn met de Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging, het recht van Vereniging en recht van Vergadering, zoals benoemd in de Grondwet. De Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst en Vrijheid van Vereniging en Vergadering zijn opgenomen in het Europees Verdrag bescherming Rechten van de Mens en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze artikelen beschermen de inwoners van Nederland. Door het aannemen van deze spoedwet wordt het recht van de burgers op Universeel, Europees én Nationaal niveau grotesk geschonden.

Artikel 58b tweede lid Wet Publieke Gezondheid geeft aan dat de beperking alleen wordt toegepast als het noodzakelijk is en een evenredig doel dient. Hierin wordt geformuleerd dat het doel van de spoedwet is, het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19 virus. In onderhavige situatie zijn artikelen 9 en 11 EVRM van toepassing. In deze artikelen wordt aangegeven dat eenieder het recht heeft op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst alsmede vrijheid van vereniging en vergadering. Conform artikelen 6, 8 en 9 van de Grondwet. De beperkingen van artikel 9 en 11 EVRM staan omschreven in het tweede lid. Hierin wordt aangegeven dat een beperking mogelijk is, indien het noodzakelijk is in een democratische samenleving met als belang de gezondheid van anderen.

Om de spoedwet in werking te laten treden, moet eerst worden getoetst of de beperking een legitiem doel heeft en noodzakelijk is. Om te toetsen of het noodzakelijk is, wordt gekeken of het een geschikte beperking is en of deze beperking proportioneel is. In de memorie van toelichting van de spoedwet wordt meerdere malen aangegeven dat deze beperking noodzakelijk en proportioneel is, echter zonder enige toelichting.

De beperking is volledig disproportioneel, aangezien er andere mogelijkheden zijn om de verspreiding tegen te gaan, nog los van het feit dat gebleken is dat het virus een normale loop heeft, terwijl kennelijk Influenza volledig is verdwenen, zonder de grondrechten van de burgers te schenden. Na diepgaand onderzoek van artsen en zelfs bevestigd door het RIVM zelf, is thans hoofdzakelijk sprake van Rhinovirus besmettingen alsmede worden Influenza doden aangemerkt als Coronadoden. Deze laatste feiten zijn volstrekt onacceptabel, gezien het feit dat onze regering zich voor haar wetsvoorstel baseert op niet slechts onjuiste maar zelfs gemanipuleerde feiten, die als waarheid aan de bevolking worden gepresenteerd.

De overheid heeft de grondwettelijke verplichting om de gezondheid van de burgers te beschermen, maar is verplicht daarbij de economische en maatschappelijke belangen van de burgers en de samenleving in acht te nemen. In hoeverre weegt het aantal (daadwerkelijke) besmettingen met het COVID-19 virus op tegen de negatieve effecten op de economie en de maatschappij? Zeker nu gebleken is dat de cijfers van de W.H.O. én het RIVM omtrent Covid-19 besmettingen én doden volstrekt onbetrouwbaar zijn.

Sinds 16 maart 2020 leven wij onder de noodverordeningen die gemaakt zijn om de corona pandemie in te perken. Er werd ons ernstige vrees aangepraat omtrent honderdduizenden doden indien wij ons niet aan de regels zouden houden. Social distancing, thuiswerken en mondkapjes in het ov moesten ons beschermen tegen de ziekte SARS-CoV-2. Niets bleek echter minder waar.

De gemiddelde persoon die aan/met SARS-CoV-2 overlijdt is 81. Een half procent van de mensen die aan/met SARS-CoV-2 overlijdt is onder de 50, waarvan 70% een achterliggende aandoening heeft. Dit alles nogmaals nog los van het feit dat de cijfers van RIVM en WHO gemengd, gekleurd én gemanipuleerd zijn.

Een noodverordening moet proportioneel zijn. In het begin, toen er nog veel onduidelijk was, gingen wij mee in uw adviezen en noodverordeningen. In goed vertrouwen hebben wij gehoor geven aan het thuiswerken, mondkapjes en de 1,5 meter samenleving.

Nu blijkt dat het slachtofferaantal SARS-CoV-2 vergelijkbaar is met een matig tot zwaar griepseizoen (zie bijvoorbeeld het griepseizoen van 2016 met zeer ernstige longaandoeningen, vergelijkbaar met Covid -19), vragen wij ons af, vanwaar de zware, aanhoudende noodverordeningen voor een mild virus? Deze noodverordeningen zouden proportioneel moeten zijn. De grafieken zijn helder, het coronavirus is bijna klaar met zijn rondje mensheid, en duizenden artsen wereldwijd hebben zich uitgesproken over de onjuistheid van de beslissingen van regeringen, de WHO en nationale rapporten. De testmethodes zijn foutief en misleidend. Een positieve PCR test komt in de statistieken terecht terwijl een serologische test daarna meestal uitwijst: negatief.

Nu, weldra, hebben wij vernomen, ondersteund door de minister van Justitie dat SARS-CoV-2 eigenlijk alleen de kwetsbaren en ouderen aantast (net zoals H1N1 én Influenza) en onschadelijk is voor het overgrote deel van de maatschappij. Het wetsvoorstel bedreigt het fundament van onze samenleving: het deel van de bevolking dat gezond is en deze maatschappij vormt en onderhoudt.

Wij verzoeken u in te zien dat de noodverordeningen buiten proportie zijn geweest. Wij verzoeken u om het wetsvoorstel te verwerpen.

Wij verzoeken u zich te realiseren dat aanraking een basisbehoefte van de mens is, en dat een kind een goed immuunsysteem opbouwt door buiten te spelen en zijn of haar lichaam kennis te laten nemen van alle bacteriën en virussen die deze aarde kent. Wij verzoeken u om u te realiseren dat sinds het begin van de mensheid wij samenleven met virussen, en dat ons lichaam sterk genoeg is om zich te beschermen tegen deze indringers van buitenaf. Wij verzoeken u kennis te nemen van het feit dat we inmiddels in een wereldwijde, medische dictatuur zijn beland, die als we ons voortdurend laten misleiden, wordt vastgelegd in de wet. Er groeit thans een generatie op die onterecht in volledige angst wordt gebracht.

Mocht u wel instemmen met deze wet, dan houden wij u persoonlijk verantwoordelijk voor het ernstige vrees aanjagen van de bevolking, gebaseerd op reeds lang weerlegde informatie. U bent dan verantwoordelijk voor de afbraak van fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale structuren, wanneer u uw inwoners dwingt om deze wet te eerbiedigen.

Deze handelingen zullen wij beschouwen als een overtreding van artikel 83a Wetboek van Strafrecht, het verbod op terrorisme (angst inboezeming).

Met inachtneming van het afgelopen half jaar constateren wij dat u en uw collega’s een heel aantal grondwetten en mensenrechten geschonden hebben onder het mom van een ‘zeer schadelijke’ ziekte, Covid-19. Nu blijkt dat de ziekte vele malen minder gevaarlijk is, staat u op het punt om de maatregelen in de wet vast te leggen. Uw kennelijke dwalingen worden dan verwijtbare fouten, en een onrechtmatige daad.

Wij zien u, en trachten met gepast respect, welke aan grote erosie onderhevig is, u te wijzen op deze gegevens. Mocht u besluiten desalniettemin deze wet aan te nemen, dan houden wij u daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

De regering heeft haar redenen en aannames in de Memorie van Toelichting uiteengezet. Wij stellen vragen bij de volgende punten:

– Verondersteld is dat we in een bijzondere crisissituatie leven, welke een grondslag biedt voor de ingevoerde maatregelen. SARS-CoV-2 is geclassificeerd in Groep A van infectieziekten als een virus dat érnstig gevaar zou brengen. Is dat zo? Is er überhaupt een ernstige dreiging geweest? Hoort het (nog) wel in Groep A? Indien het daar niet hoort: wat is dan de basis voor deze vrijheidsbeperkende maatregelen?

– Verondersteld wordt dat de regels omtrent het houden van ‘veilige afstand’ en het gebruik van ‘beschermingsmaatregelen ́ nodig en toereikend zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook kunnen deze ingezet worden als er sprake zou zijn van ‘slechts een dreiging’. Over elk van deze punten leeft er discussie in de wetenschap: Is de aard, intensiteit en omvang van de vermeende epidemie groot genoeg om deze ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen? Is het nodig om afstand te houden? Is gebleken dat dit heeft gewerkt? Nee, is het antwoord.

– Het onderwerpen van de bevolking aan een sociaal experiment, zoals het verplicht dragen van mondkapjes die geen enkele beschermende werking hebben, is verboden conform de processen in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog.

– De regering zegt bewust ruimte in de wettelijke bepalingen te hebben ingebouwd om flexibel in te kunnen spelen op het verloop van de ‘epidemie’. De burger blijft echter in het ongewisse omtrent hetgeen op stapel staat, voor wat betreft vrijheidsbeperkingen. Of, wanneer en op welke wijze begrippen als het nemen van ‘andere maatregelen’, de te houden ‘veilige afstand’ telkens anders worden gedefinieerd en nog meer ingrijpend zullen zijn in onze levens. Bij het tijdelijke karakter van de wet plaatsen wij vraagtekens. Deze wet lijkt met telkens drie maanden oneindig verlengd te kunnen worden.

Concluderend, wij verzoeken u, de Tweede Kamer der Staten Generaal als geheel, en u als individueel Kamerlid, het wetsvoorstel te zien voor wat het is: een obscuur en ondeugdelijk voorstel. Wij verzoeken u dit wetsvoorstel te verwerpen en de regering onmiddellijk ter verantwoording te roepen voor haar pogingen de samenleving en meer specifiek de democratische rechtsstaat te ondermijnen en te ontwrichten.

Wij rekenen op u voor het beschermen van onze vrijheden waar ons gedeelde voorouders voor hebben geijverd.

Wij dank u uit naam van de liefde voor de vrijheid.

Hoogachtend,

 

(1) Een Oorlog Reeds Verloren

Lees verder bij de bron: Xandernieuws

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
anonymous 1024x577 1024x577 1024x577 1024x577 1

Anonymous Million Mask March 2020

53e2d54a4b57ae14f1dc8460962a3f7f1d37d8f8525771487c287fd39145 640 WHO corona

Nieuwe schatting WHO: Slechts 0,125% van coronapatiënten sterft