in ,

Doom is on ;-) : ‘End of Days’ Prophecy aangekondigd door de Joodse Fundamentalistische groep gekoppeld aan de Israëlische regering

red heifer

Een Israëlisch-Joodse fundamentalistische groepering die  donaties ontving van de minister van defensie van het land,  heeft gezegd dat aan het eind van de tijd profetieën over het inluiden van Armageddon zijn vervuld na de geboorte van een “vlekkeloze” rode vaars.

Het Tempelinstituut, dat de bouw van een  derde tempel op de ruïnes van de Al-Aqsa-moskee bevordert , heeft de geboorte aangekondigd van het eerste rode kalf in Israël gedurende 2000 jaar. Ze geloven dat een bijbelse profetie die het einde der dagen voorspelt, is uitgekomen. Het tempelinstituut in Jeruzalem kondigde de geboorte van het kalf aan, zeggend dat het uitgebreide onderzoeken zou ondergaan om te bepalen of het helemaal rood is.

De Joodse fundamentalistische groep gelooft dat als het vrouwelijke kalfje als “vlekvrij” en volledig rood wordt bevonden, het instituut zal verklaren dat het kalf de belofte zal inbrengen om de bijbelse zuiverheid weer in de wereld te herstellen.

Bij sommige christelijke en joodse lectuur van de bijbel wordt verondersteld dat de rode vaars centraal staat in de voorspelling over het “einde der tijden”. Na het offeren van de rode koe stelt de profetie dat de bouw kan beginnen bij de derde tempel in Jeruzalem; een doel dat het Temple Institute en een aantal andere groepen over de hele wereld vastbesloten zijn te doen. Hun doel is om de profetie volledig te vullen door de derde tempel op de berg Moria te bouwen, ook bekend als de tempelberg.

Rabbi Chain Richman, internationaal directeur van het Tempelinstituut, heeft gezegd dat de tijd rijp is om de Derde Tempel te bouwen, na de geboorte van de rode vaars.

Aanhangers van dit instituut zijn de Israëlische onderminister van Defensie Eli Ben-Dahan die vijf jaar geleden $ 12.000 aan de organisatie schonk toen hij hoofd was van de rabbijnse rechtbanken in Israël.

Het instituut ontvangt ook indirecte financiële steun van de VS, waarvan twee organisaties een paar jaar geleden meer dan $ 50.000 hebben geschonken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Middle East Monitor .

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

 

Schijnt belangrijk te zijn want het staat in de bijbel ergens… Als de derde tempel er staat dan komt de antichrist en krijgen we 7 jaar de antichrist en die gaat bloed vergieten ofzo. Kortom we gaan allemaal dood!

Nog even wat quote’s voor wat meer info en wijze bijbelse les:

Als de gemeente van de aarde is weggenomen, naar het huis van de Vader, komt er over de gehele aarde een zevenjarige verdrukking, waarvan de laatste drieënhalfjaar het zwaarst zijn (Dan. 12:1; Matt. 24:21). Die periode wordt in de Bijbel ook wel genoemd: de Dag des Heren, de Ure der verzoeking, de toorn van het Lam, Jacobs benauwdheid, de laatste Jaarweek, of de Grote Verdrukking.

Wat is de Grote Verdrukking?

Veel christenen noemen de zondag “de Dag des Heren”. Dit is Bijbels gezien niet juist, want de Dag des Heren heeft alles te maken met Jezus’ Openbaring aan de wereld (Openb. 1:10).

Zijn Openbaring en in bezit neming van de aarde zal niet zonder slag of stoot gaan, want voordat het koninkrijk komt moet eerst de aarde bevrijd en gereinigd worden van de bezetter. De duivel zal tijdens de Grote Verdrukking alles op alles zetten in zijn verloren strijd (Openb. 12:7-9; 20:1-3). Dan, als Jezus de aarde heeft teruggevorderd, zal de Koning der Joden Zijn Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid hier op aarde vestigen (Jes. 9:6; Dan. 7:14).

Tijdens de Dag des Heren zullen er zeer heftige natuurrampen op aarde plaatsvinden, zoals de wereld nog niet gekend heeft. In Openbaring 6 t/m 19 lezen we daarover. Zo heeft de Here Jezus gezegd: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Matt. 24:21,22).

Zie ook Jes. 13:6-9; Dan. 12; Am. 5:18-20; Sef. 1:14-18; Mal. 4:1; Marc. 13; Matt. 24; Luc. 21; Openb. 6-19.

De antichrist

De wereld zal enorm geschokt zijn wanneer miljoenen Christenen ineens verdwenen zijn, vanwege de opname van de gemeente (1 Tess. 4:16,17). Misschien wordt er wel gedacht aan Ufo’s die hen hebben meegenomen, of dergelijke buitenaardse verhalen. Opmerkelijk is dat sommige New Age occultisten ook geloven in een opname. Zij geloven dat er een wegneming van een bepaald soort mensen (Christenen) moet komen, omdat zij de komst van de Nieuwe Wereld Orde tegenhouden. Zij moeten daarom van de aarde weggenomen worden.

De Bijbel spreekt ook van een weerhouder. De heilige Geest woont in de gemeente. En zolang de gemeente nog niet in het huis van de Vader is opgenomen (Joh. 14:2,3), kan de antichrist zich niet openbaren (2 Tess. 2:6,7). De antichrist is de zoon des verderfs, de tegenstander van Christus. De grote leider van het laatste wereldrijk in de eindtijd (Openb. 17:11). Er is al veel gespeculeerd over wie de antichrist is. Dit zal echter tot de opname een geheimenis blijven!

Aannemelijk is dat hij een religieus en politiek wereldleider zal zijn, die van Joodse afkomst is (Joh. 5:43). Hij zal zich voordoen als de messias (Openb. 6:2; Dan. 8:25). Niet alleen Christenen, ook Joden, moslims, boeddhisten, indianen en New Age occultisten verwachten een verlosser. M.i. zullen velen die in de antichrist herkennen.

Ongetwijfeld zal de zogenaamde verlosser met leugens komen, waarom er miljoenen Christenen in een oogwenk verdwenen zijn. Ook zal hij door bedrieglijke wonderen en tekenen velen op aarde weten te verleiden (Matt. 24:23; Openb. 13): “Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tess. 2:9-12). 

Een verbond met de dood voor Israël

De antichrist zal met Israël een verbond van zeven jaar sluiten. Na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken (Dan. 9:27). Dan zal hij zijn ware gezicht tonen (Dan. 7:25; 8:24; Openb. 13). En komt er zomaar een einde aan een korte periode van vrede voor Israël. De profeet Jesaja heeft voorzegd: “Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden” (Jes. 28:18). 

De antichrist als een god in de tempel

Nog voordat Jezus komt zal er op het tempelplein te Jeruzalem weer een tempel staan. De bouwtekeningen en de meeste materialen liggen allemaal al klaar. Doordat er een Islamitisch heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst van de derde tempel een utopie. Toch is het nog slechts een kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld worden!

Na de opname van de gemeente zullen de Joden de eerste drieënhalfjaar ongestoord hun diensten in de tempel kunnen houden. Daar zal onverwachts een einde aan komen, wanneer de antichrist zijn verdrag met Israël verbreekt. Dan zal de tegenstander van Christus zich als een god in de tempel openbaren en moeten hij en zijn beeld door iedereen op aarde aanbeden worden: “de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” (2 Tess. 2:3-4).

Zie ook Dan. 9:27; 11:31; Matt. 24:15; Openb. 13:8.

De derde tempel moeten we niet verwarren met de Messiaanse tempel uit Ezech. 40-48. De derde tempel zal door de antichrist worden ontheiligd en als Jezus komt helemaal worden vernietigd (Jer. 30:18; Zach. 14:4). Dan, als Jezus komt, zal de heerlijke Messiaanse tempel gebouwd worden. Over de vierde tempel heeft de Here Jezus gezegd:“Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?” (Mark. 11:17).

Tijdens het Duizendjarig Rijk zullen deze woorden in vervulling gaan. Dan zal de Here Jezus, i.p.v. de antichrist, door alle bewoners op aarde aanbeden worden (Jes. 2:2). Iedereen op aarde zal dan Zijn heerschappij moeten erkennen en gehoorzamen, want dan regeert de Heer!

Het merkteken 666

Op de helft van de laatste Jaarweek zal de antichrist met zijn rechterhand, de valse profeet, de mensen op aarde dwingen om zijn merkteken te gaan dragen (Openb. 13). Er zal dan alleen nog maar gekocht en verkocht kunnen worden door hen die op hun rechterhand of voorhoofd gemerkt zijn, met het getal “666”. Velen zullen het merkteken accepteren, omdat zij anders niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig”(Openb. 13:16-18)”.

In sommige discotheken krijgen klanten doormiddel van een injectienaald een rfid-chip in de bovenarm geïmplanteerd. Door zo’n chip kan er betaald worden en kan men bepaalde ruimtes binnenkomen. Algemeen bekend is dat huisdieren al gechipt worden. Op de chip staat de registratie van het dier en de gegevens van de eigenaar. De huidige bio-chips zijn nog niet het merkteken van het beest, maar men kan het wel als een belangrijke ontwikkeling zien, van het uiteindelijke nieuwe betaalsysteem van de antichrist. Pas halverwege de laatste Jaarweek zullen de navolgers van het beest (de antichrist) gemerkt worden. Laten we daarom voorzichtig zijn met speculeren.

Het is opmerkelijk dat de internet letters “www” in het Hebreeuws gelijk staan aan “666”. Internet kan m.i. een belangrijk instrument van de antichrist worden, om zo over ieder mens op aarde de totale controle te krijgen.

Voor de mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot de Here Jezus bekeerd zijn zal het een tijd van volharding zijn. Zij weten dat ze het beest niet mogen aanbidden en het merkteken niet mogen dragen. Wie dit weigeren te doen zullen door de antichrist worden vervolgd en gedood (Openb. 13:15): “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na” (Openb. 14:12,13).

Het Evangelie van het Koninkrijk

Tijdens de eerste drieënhalf jaar van de Verdrukking zullen er twee profeten in Israël profeteren. Zij zullen het Joodse volk de ware Messias verkondigen, namelijk de Here Jezus. Waarschijnlijk zijn deze twee profeten Mozes en Elia (zie bijvoorbeeld Matt. 17:1-13): “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan” (Openb. 11:3).

Zo zullen er tijdens de Grote Verdrukking ook 144.000 Christen-Joden (Messias belijdende Joden) zijn, die het Evangelie van het Koninkrijk, in de kracht van Gods Geest, over de gehele aarde gaan verkondigen. Zij zijn verzegeld, dat wil zeggen dat zij Gods eigendom zijn. Daarom kan niemand hen iets doen. Vanwege hun verzegeling worden zij niet door Gods oordelen getroffen (Matt. 24:14; Openb. 7:1-8). Ook de gemeente is in deze huidige bedeling verzegeld met de Geest (Ef. 1:13). Dan, tijdens de Verdrukking, zullen de profetische Woorden van de Here Jezus uit Matt. 10 in vervulling gaan:“Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt”(Matt. 10:23).

Uiteindelijk zal het tijdens de Grote Verdrukking zo’n grote chaos op aarde worden, dat God zijn 144.000 dienstknechten in veiligheid brengt op Sion in de hemel (Openb. 12:5; 14:1-5; Hebr. 12:22). Dan zal de Here nog eens drie engelen naar de aarde zenden, om een eeuwig Evangelie te verkondigen en om de mensen te waarschuwen het merkteken niet te dragen (Openb. 14:6-11): “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openb. 14:6,7). 

De vrouw vlucht naar de woestijn

Op de helft van de Verdrukkingstijd worden de duivel en zijn trawanten door Michaël en zijn engelen op aarde geworpen (Openb. 12:9). Dan zal de duivel de antichrist zijn kracht, troon en grote macht geven (Openb. 13:2). Waarna hij zich in de tempel te Jeruzalem zal laten aanbidden. Dan zal een gedeelte uit het Joodse volk voor hem op de vlucht gaan: “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd” (Openb. 12:14).

Waarschijnlijk zal de vrouw naar de woestijnstad Petra in Jordanië vluchten (Dan. 11:41). Daar zal zij buiten het aangezicht van de duivel en de antichrist verblijven (Jer. 31:2; Hos. 2:13). Zo heeft de Here Jezus, tijdens Zijn rede over de laatste dingen, gezegd: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matt. 24:15,16).

Er zal echter niet alleen een gedeelte uit het Joodse volk naar de woestijn vluchten, maar ook naar Israëls buurlanden:

  • “Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in gericht treden, van aangezicht tot aangezicht” (Ezech. 20:35).
  • “Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de HERE u verlossen uit de macht van uw vijanden” (Mi. 4:10).

De laatste drieënhalfjaar wordt wel aangeduid met: 1260 dagen, of 42 maanden, of tijd (1 jaar), tijden (2 jaar) en een halve tijd (6 maanden). Zie, Dan. 7:25; 12:7; Openb. 11:2; 12:14; 13:5.

Ongekend grote natuurrampen

Voordat het Koninkrijk komt zal de wereld te maken krijgen met ongekend grote natuurrampen. De rampen zijn oordelen van God en het Lam. In Openbaring kunnen we daar uitgebreid over lezen. De tekenen in de eindtijd vergelijkt de Here Jezus met de weeën van een zwangere vrouw (Matt. 24:8). Tijdens de Verdrukking zullen de weeën (oordelen) steeds meer in kracht en grootte toenemen. Uiteindelijk wordt daar iets prachtigs uit geboren, namelijk het Koninkrijk van God. De aarde moet namelijk eerste bevrijd en gereinigd worden van al het kwaad, voordat het Koninkrijk kan komen. De aarde moet als het ware een wedergeboorte ondergaan (Matt. 19:28).

God gebruikt de Grote Verdrukking voor Israël (Hos. 6:1-3; Matt. 23:39) en alle bewoners op aarde, om de mensen te waarschuwen zich te bekeren van hun zonden (Openb. 6:9; 7:9; 15:2). De oordelen gaan gepaard met het in de hemel verbreken van de zeven zegels, daarna de zeven bazuinen en daarna de zeven schalen van gramschap (Openb. 6:1; 8:6; 16:2): “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”. 

De Grote Verdrukking is een periode waarin Gods oordelen over de aarde komen. Het heeft een duur van zeven jaar, waarvan de laatste drie en halfjaar het zwaarst zijn (Matt. 24:21).

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
jdKidsForCash 800x445

Docu: Kinderen voor geld

word het medicijn voor kanker st

Farmaceuten verschuiven winsten massaal naar belastingparadijzen