in

Het ontstaan van Illuminati en de eerste aanzet tot globalisatie

7213036268 13ed3635d7 Illuminati e14180727017271

Met de verkiezing van Trump is de grootste hedendaagse maatschappelijke strijd blootgelegd: de strijd tussen globalisatie en nationalisme. Blijkbaar is de democratie nog niet ver genoeg onder controle van Wallstreet, de politieke elite en de media dat ze Trump konden verslaan. Een andere theorie is dat Trump mocht winnen om de aanstaande collaps van het monetaire systeem in zijn schoenen te kunnen schuiven. Het is namelijk voor Wallstreet en de Fed erg gemakkelijk om dit te bewerkstelligen. Ze hoeven alleen maar de rente te verhogen naar het langetermijngemiddelde van 5% en het geldsysteem implodeert door de verschuldigde rentebetalingen.

In Frankrijk woedde een soortgelijke strijd zo’n 230 jaar geleden. Ook toen streed het volk tegen een onderdrukkende en geldverslindende elite. De onvrede bood de kans voor bepaalde krachten om de Illuminati op te richten en een handje te gaan helpen bij de omverwerping van de Franse monarchie. Lees hieronder de geschiedenis van het ontstaan van de republiek Frankrijk. Het is onderdeel van het boek Revolutie door Schuld van Rein de Vries.

Louis XVI had in de tweede helft van de 18e eeuw weinig financiële mogelijkheden terwijl zijn torenhoge ambities bleven bestaan. De monarchie van Frankrijk had het land decennialang financieel uitgeput door privileges te verkopen en sommige toekomstige belastingen vroegtijdig te innen. Geestelijken en adel werden echter vrijgesteld van belastingen terwijl de arme boeren het zwaarst belast werden. De uitkomst van de overcommittering van de staat, na een serie financiële crises en mislukte hervormingen, forceerde Louis XVI om de fiscale lasten te herverdelen over de drie klassen (geestelijken, adel en arbeiders). Daarnaast wilde de koning de fiscale balans herstellen door bepaalde schuldeisers niet terug te betalen. Een fundamentele verandering van het politieke bestel en het fiscaal en monetair beleid was in de maak en Frankrijk wilde het tot dan toe succesvol Brits management van schuld en krediet kopiëren. Een groot verschil was dat de Britten alle klassen belasting oplegden terwijl de Fransen tot dan toe alleen de onder- en middenklasse belastte.

Het liep anders, de koning was te laat met de voorgestelde hervormingen en de revolutie was hem voor. Niet iedereen in die tijd was goed te spreken over de tactieken die financiers hanteerden. Belangrijk historicus uit die tijd, Sir Walter Scott leverde stevige kritiek.

“These financiers used the government as bankrupt prodigals are treated by usurious moneylenders, who feeding their extravagance with the one hand, with the other wring out of their ruined fortunes the most unreasonable recompenses for their advances.

By a long succession of these ruinous loans, and the various rights granted to guarantee them, the whole finances of France were brought to total confusion.”

Sir Walter Scott (1771 –1832), Schots dichter, schrijver en historicus in zijn boek “The Life of Napoleon, Emperor of the French|”, Vol. 1, 1827

Ondanks dat veel ingrediënten voor het slagen van een revolutie aanwezig waren, was het toch opmerkelijk dat de in eerste instantie ongeorganiseerde bevolking het wist te winnen van de monarchie. Niet eerder was het een ongeorganiseerde groep gelukt om zo overtuigend alle instituten en machtsstructuren in een land over te nemen, waarbij het traditionele leven grotendeels vervangen werd door een nieuwe ideologie. Van koning tot religie en van plaatsnamen tot munten, het veranderde na de revolutie allemaal. De maatschappelijke draai van de Franse samenleving en de eerste aanzet tot moderne democratie maakte de Franse revolutie historisch gezien zo belangrijk. De ideologische stroming die de revolutie in Frankrijk teweeg bracht zou van grote invloed zijn op het verzet tegen de autoriteiten in andere landen van Europa.

Adam Weishaupt was de zoon van George Weishaupt, een rabbi uit Ingolstadt, Beieren. Na zijn vaders dood kwam Weishaupt onder de hoede van Johann Adam Freiherr von Ickstatt, zijn grootvader, die zijn naam veranderd had naar Ickstatt, nadat hij het joodse geloof had verruild voor het katholicisme. Ickstatt was een rechtenprofessor en initieerde Weishaupt in het rationalisme en de filosofie van de Verlichting. Weishaupt werd onderwezen in een Jezuïtische school, van de bekende Jezuïtische orde, die Weishaupt later zou verachten. Weishaupt werd in 1772 ook professor in de rechten.

Tussen 1773 en 1775 reisde Weishaupt veel door Europa en maakte veel invloedrijke vrienden zoals Marquis de Lafayette (bepalend bij de Amerikaanse revolutie) en Maximiliaan Robespierre (hoofdrolspeler in de Franse revolutie). Veel van zijn nieuwe vrienden waren vrijmetselaar en Weishaupt zou ook lid van het geheime genootschap worden in München bij de loge Theodor zum guten Rath.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken zou Weishaupt op 1 mei 1776 de Orde van Perfectibilists (of wel de Orde van de Vervolmaakten) in Ingolstadt oprichten. Een paar jaar later werd de orde bekend als de Orde der Illuminati. Weishaupt zou binnen de orde onder het pseudoniem Spartacus opereren. Deze orde integreerde Weishaupt in de broederschap van de vrijmetselarij om de wereld te bevrijden van de onderdrukking van de verschillende monarchieën en religies. Letterlijk schreef hij in 1804 in zijn boek Die Leuchte des Diogenes:

“At a time, however, when there was no end of making game of and abusing secret societies, I planned to make use of this human foible for a real and worthy goal, for the benefit of people. I wished to do what the heads of the ecclesiastical and secular authorities ought to have done by virtue of their offices”.

De Illuminati waren vooral vertegenwoordigd in de kunst, wetenschap, educatie, financiën, industrie en de autoriteiten. De vrijmetselarij was in die tijd een relatief onschuldig genootschap. Afhankelijk tot welke graad men is bevorderd is dat nu nog steeds het geval. Weishaupt introduceerde er zijn doctrine en verspreidde zijn ideeën van vrijheid voor het individu, los van onderdrukking van de kerk en monarchie. Van het netwerk van de vrijmetselarij in alle Duitstalige gebieden werd zo handig gebruik gemaakt.

De kritiek van de Illuminati was gericht tegen de Europese koninklijke families, de katholieke kerk en de rijke landeigenaren die de boeren in een feodale staat van armoede en gedienstigheid hield. Men kon Weishaupt geen ongelijk geven in die tijd. Het lidmaatschap van de Illuminati was desondanks vooral voorbehouden aan de hogere middenklasse, lagere adel en andere aristocratie. Het toelaten van vooral upperclass en aristocratie tot de orde was inconsistent met de leer. De kritiek op de heersende klasse was bedoeld om de oude machtsstructuur omver te werpen. Zodoende moest het pad vrijkomen voor een nieuw soort leiderschap.

“In the eighteenth century, freemasonry became expressive of a militant policy of enlightenment, as in the case of the Illuminati, who were the forerunners of revolution; on its left, it culminated in the Carbonari.”

Leon Trotski, joods leider tijdens de bolsjewistische revolutie, in “My Life”, Hoofdstuk 8: My First Prisons, 1930

In 1780 werd Baron Adolf Franz Friedrich Knigge, een Duitse diplomaat, lid van de Illuminati. Hij was daarvoor al vrijmetselaar. Door zijn grote netwerk werd het Illuminisme via de loges van de vrijmetselarij verder naar Frankrijk, Italië en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk geëxporteerd. In 1789 waren er in Frankrijk alleen al meer dan 2000 vrijmetselaarsloges die de leer praktiseerden. De loges hadden samen meer dan 100.000 leden. Door dit netwerk had Weishaupt via zijn agenten contact met prominente politici, priesters, adel en ander hoogwaardigheidsbekleders in Europa. De informatie die hij zo vergaarde gebruikte hij om zijn strategie gestalte te geven. Hij besefte dat zijn doelen niet vreedzaam behaald konden worden. Daarom begon hij na te denken over het gebruik van geweld bij het omverwerpen van overheden en monarchieën.

De Illuminati zou ook de Grand Orient Loge in Frankrijk gaan domineren, die financieel gesteund werd door Mayer Amshel Rothschild. Winston Churchill verklaarde later in het artikel in de Sunday Illustrated Herald uit 1920 overtuigd te zijn dat Weishaupt een grote rol had gespeeld bij de Franse revolutie. Hij benoemde zelfs een stroming binnen het joodse volk als aanstichter van verschillende revoluties.

De ideologie van de Illuminati hield in dat er een maatschappij gevormd moest worden zonder monarchie, privébezit, erfrecht, sociale ongelijkheid, nationale identiteit of religieuze verwantschap. Hiërarchie en religie moesten plaats maken voor rationaliteit en wetenschap. In de nieuwe staat zouden mensen naast elkaar leven in een harmonieuze, universele broederschap gebaseerd op vrede, liefde, spirituele wijsheid en gelijkheid.

In 1784 werden de Illuminati beschuldigd van het beramen van een coupe tegen de Habsburgse keizerlijke familie. De keizer van het Heillige roomse Rijk had de orde laten infiltreren en zo was hij achter het complot van Weishaupt gekomen. Als gevolg werden alle geheime genootschappen, die niet door de staat waren goedgekeurd, verboden in Beieren. Deze bepaling werd in juni 1784 officieel ondertekend door Hertog Karel Theodoor, de regerende kiesman van Beieren in die tijd. Duitsland bestond nog niet als land maar uit grotere en kleinere hertogdommen en graafschappen. Weishaupt werd uit München verbannen en de Illuminati waren gedwongen om ondergronds door te gaan om op die manier de revolutionaire activiteiten voort te kunnen zetten. Onderstaande passage van de joodse historicus, insider en goede kennis van zionist Theodor Herzl, Bernard Lazare, laat de innige relatie tussen vrijmetselarij, Adam Weishaupt en joden zien. Hij schreef op pagina’s 308-309 in zijn boek Antisemitism, Its History and Causes uit 1894:

“It is true, of course, that there were Jews connected with Free Masonry from its birth, students of the Kabbala, as is shown by certain rites which survive. It is very probable, too, that in the years preceding the outbreak of the French Revolution, they entered in greater numbers than ever, into the councils of the secret societies, becoming, indeed, themselves the founders of secret associations.

There were Jews in the circle around Weishaupt, and a Jew of Portuguese origin, Martinez de Pasquales, established numerous groups of illuminati in France and gathered a large number of disciples, whom he instructed in the doctrines of reintegration.

It is beyond a doubt that the Jews, through their wealth, their energy and their talents, supported and furthered the progress of the European revolution. During this period Jewish bankers, Jewish manufacturers, Jewish poets, journalists, and orators, stirred perhaps by quite different motives, were, nevertheless, all striving towards the same goal.”

Overigens waren de ouders van Weishaupt ook joods totdat ze zich bekeerden tot het katholicisme. Weishaupt was daarom goed bekend met de joodse gedachtegang en er was voor het christendom geen plaats binnen de ideologie van de Illuminati. Verder is bekend dat de joodse invloeden in de cirkel rond Weishaupt de Illuminati financierden en dat zij delen van de te vormen ideologie aandroegen. Net als bij het christendom en islam zijn er binnen het joodse geloof ook extremisten. Een deel van de aanhangers van die religie wil de maatschappij naar eigen inzicht herstructureren en domineren. Door totale controle over het systeem zou de veiligheid van het altijd onderdrukte joodse volk daarmee gegarandeerd zijn.

Deze ontwikkeling was logisch aangezien joden door de eeuwen heen altijd zijn vervolgd. Het is een feit dat een klein elitair deel van de joden, zowel vroeger als nu, de maatschappij naar hun eigen inzicht manipuleert. Zij zijn daarin niet alleen maar zij hebben wel voor een groot deel de financiële touwtjes in handen en daarmee de controle over hun lot.

De beste manier om de maatschappij te domineren is door de financiën te beheersen. Het is niet voor niets dat een relatief groot deel van joden zich altijd met bankieren heeft beziggehouden. Dit kwam niet alleen omdat ze geen andere beroepen uit mochten oefenen. Insider en joods historicus Bernard Lazare zei het zo op pagina 223 in zijn boek Antisemitism, its History and Causes:

“An energetic, lively and extremely haughty people, considering itself superior to all other nations, the Jewish race wished to be a Power. It had an instinctive taste for domination, since, by its origin, by its religion, by its quality of a chosen people which it had always attributed to itself, it believed itself placed above all others.

To exercise this sort of authority the Jews had not a choice of means, gold gave them a power which all political and religious laws refuse them, and it was the only power which they could hope for.

By holding this gold they became the masters of their masters, they dominated them and this was the only way of finding an outlet for their energy and their activity…”

Het noodlot sloeg voor de Illuminati nogmaals toe in juli 1785 toen de Beierse autoriteiten de hand wisten te leggen op geheime documenten van de Illuminati. Een koerier die te paard documenten naar Frankrijk over moest brengen werd door de bliksem getroffen. De koerier was op slag dood. Hij was onderweg naar de Grand Orient Loge van de vrijmetselaars om de Illuminati daarvoor te bereiden op de aanstaande revolutie. Het was door de Illuminati bepaald dat de eerste revolutie, na de mislukking tegen het Habsburgse Rijk, in Frankrijk plaats moest gaan vinden aangezien er gedacht werd dat daar de beste kans op succes was.

De politie vond de documenten met de vergevorderde plannen om monarchieën en overheden omver te werpen om zo de invloed van de Illuminati wereldwijd te versterken ten koste van de bestaande hiërarchie. De bedoeling van de Illuminati was om vanuit Frankrijk andere machtsstructuren in landen omver te werpen met hun revolutionaire geest. Dit zouden ze na 1789 in de praktijk brengen door vanuit Frankrijk landen als Oostenrijk/Heilige roomse Rijk, Groot-Brittannië, de Italiaanse gebieden en de Nederlandse Republiek aan te vallen.

Na politie-invallen, bij leden van de Illuminati in Beieren, werd nog meer documentatie gevonden. De belangrijkste punten van de doctrine bleken de volgende te zijn:

  • Afschaffen monarchie en bepaalde overheden
  • Afschaffen bezit
  • Afschaffen erfrecht
  • Afschaffen patriottisme, men moest minder nationalistisch worden
  • Afschaffen van familie (iedereen is familie)
  • Afschaffen religie

Door de ontdekking van de documenten moest Weishaupt uit Ingolstadt vluchten en alles achterlaten om te kunnen schuilen in het buitenland. De Beierse autoriteiten zouden de vervolging van alle leden van de vrijmetselarij en Illuminati bevelen. Veel samenzweerders waren echter voortijdig gevlucht. Weishaupt zou buiten het bereik van de Beierse jurisdictie in Gotha wonen tot zijn dood in 1830. Adam Weishaupts filosofie kan als voorloper van het communisme gezien worden, de joodse Karl Marx werkte de ideologie later verder uit met Friedrich Engels.

Timothy Dwight IV, professor en president van de prestigieuze Yale University in Amerika zou op 4 juli 1798 een toespraak geven waarin hij de Illuminati ontmaskerde. Van 1795-1817 bekleedde hij de functie van president van de universiteit. Een veelzeggend gedeelte van zijn toespraak uit 1798 was het volgende:

“Doctor Adam Weishaupt, professor of the canon law in the University of Ingolstadt, a city of Bavaria (in Germany), formed, about the year 1777, the order of Illuminati. This order is professedly a high order of Masons, originated by himself, and grafted on ancient Masonic institutions….

In societies of Illuminati, doctrines were taught which strike at the root of all human happiness and virtue; and every such doctrine was either expressly or implicitly involved in their system. The being of God was denied and ridiculed….The possession of property was pronounced robbery. Chastity and natural affection were declared to be nothing more than groundless prejudices. Adultery, assassination, poisoning, and other crimes of the like infernal nature, were taught as lawful and even as virtuous actions. To crown such a system of falsehood and horror, all means were declared to be lawful, provided the end was good….

The great and good ends proposed by the Illuminati as the ultimate objects of their union are the overthrow of religion, government, and human society, civil and domestic. These they pronounce to be so good that murder, butchery, and war, however extended and dreadful, are declared by them to be completely justifiable if necessary for these great purposes. With such an example in view, it will be in vain to hunt for ends, which can be evil. Correspondent with this summary was the whole system. No villainy, no impiety, no cruelty can be named which was not vindicated; and no virtue which was not covered with contempt.

The means by which this society was enlarged and its doctrines spread were of every promising kind. With unremitted ardor and diligence the members insinuated themselves into every place of power and trust, and into every literary, political, and friendly society; engrossed as much as possible the education of youth, especially of distinction; became licensers of the press and directors of every literary journal; waylaid every foolish prince, every unprincipled civil officer, and every abandoned clergyman; entered boldly into the desk, and with unhallowed hands and satanic lips polluted the pages of God; enlisted in their service almost all the booksellers and of course the printers of Germany; inundated the country with book replete with infidelity, irreligion, immorality, and obscenity; prohibited the printing and prevented the sale of books of the contrary character; decried and ridiculed them when published in spite of their efforts; panegyrized and trumpeted those of themselves and their coadjutors; and in a word made more numerous, more diversified, and more strenuous exertions than an active imagination would have preconceived….”

De aan de oppervlakte utopische en pacifistische ideologie van de Illuminati bleek in werkelijkheid een ideologie om totale controle te bemachtigen over het systeem. De utopische ideologie had als doel de gewone man te overtuigen om zich achter de ideologie te scharen. Achter de façade van deze ideologie was het werkelijke doel van de Illuminati het creëren van een wereldoverheid, die geregeerd moest worden door een kleine elite, die zou doen alsof het de gewone man vertegenwoordigde. De loges van de vrijmetselarij werden het filtermechanisme, waarbij talent gescreend kon worden. Dit talent zou dan binnen de vrijmetselarij een hiërarchische piramide vormen waarbij alleen de hoogste posities vertrouwd waren met de werkelijke doelstellingen van de Illuminati. De Beierse autoriteiten raakten door de explosieve inhoud van de documenten dan ook in opperste staat van paraatheid en waarschuwden andere Europese staten en geestelijken. Vervolgens publiceerden zij de gevonden documenten onder de titel: “Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens”. Het is achteraf gemakkelijk om te concluderen dat de Franse autoriteiten te weinig acht hebben geslagen op de waarschuwingen vanuit Beieren.

In 1797 publiceert John T. Robison een boek getiteld: “Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies”. Robison was een van de leidende Europese intellectuelen van die tijd en professor van Natuurlijke Filosofie aan de Universiteit van Edinburgh. Hij werd in 1783 gekozen tot algemeen voorzitter van de Royal Society of Edinburgh. Hij was daarnaast ook een vrijmetselaar van een hoge graad binnen de Schotse Ritus en in die hoedanigheid was hij door Adam Weishaupt uitgenodigd om kennis te nemen van het Illuminati-plan om tot werelddominantie te komen. Robison was echter faliekant tegen de plannen en schreef daarom het boek waarbij ook details over het onderzoek van de Beierse overheid naar de Illuminati van Weishaupt boven water kwamen.

“The great strength of our Order lies in its concealment; let it never appear in any place in its own name, but always covered by another name, and another occupation. None is better than the three lower degrees of Free Masonry; the public is accustomed to it, expects little from it, and therefore takes little notice of it. Next to this, the form of a learned or literary society is best suited to our purpose, and had Free Masonry not existed, this cover would have been employed; and it may be much more than a cover, it may be a powerful engine in our hands. By establishing reading societies, and subscription libraries, and taking these under our direction, and supplying them through our labours, we may turn the public mind which way we will. In like manner we must try to obtain an influence in the military academies (this may be of mighty consequence) the printing-houses, booksellers shops, chapters, and in short in all offices which have any effect, either in forming, or in managing, or even in directing the mind of man: painting and engraving are highly worth our care.”

Adam Weishaupt, grondlegger van de Illuminati, geciteerd in John Robisons boek “Proofs of a Conspiracy”, 1797, pag. 112

Verder schreef Robison over de Franse revolutie dat Weishaupt met zijn Illuminati een beslissende rol speelde in die gebeurtenis. Opvallend is dat de Franse priester Abbé Barruel onafhankelijk van Robison tot dezelfde conclusie kwam dat de Illuminati de vrijmetselarij had geïnfiltreerd waardoor de Franse revolutie door hen aangestuurd kon worden. Hij schreef hierover in zijn boek Memoirs Illustrating the History of Jacobinism. Ook dit boek werd in 1797 gepubliceerd.

“Nothing can more convincingly demonstrate the early intentions of a party, and this a great party, in France to overturn the constitution completely, and plant a democracy or oligarchy on its ruins. The Illuminati had no other object. They accounted all Princes usurpers and tyrants, and all privileged orders as their abettors. They intended to establish a government of Morality, as they called it (Sittenregiment) where talents and character (to be estimated by their own scale, and by themselves) should alone lead to preferment. They meant to abolish the laws which protected property accumulated by long continued and successful industry, and to prevent for the future any such accumulation. They intended to establish universal Liberty and Equality, the imprescriptible Rights of Man (at least they pretended all this to those who were neither Magi nor Regentes.) And, as necessary preparations for all this, they intended to root out all religion and ordinary morality, and even to break the bonds of domestic life, by destroying the veneration for marriage-vows, and by taking the education of children out of the hands of the parents. This was all that the Illuminati could teach, and this was precisely what France has done”.

John Robison, Proofs of a Conspiracy, 1797, pag. 215-216

De uiteindelijke afloop van de Franse revolutie was desastreus voor de bevolking. De boodschap van de slogan “Liberté, Egalité, Fraternité” hield niet lang stand en de beweging die het volk aansprak op haar natuurlijke vrijheden kon of wilde de verwachtingen niet waarmaken. Robespierre en aanverwante leiders van de opstand regeerden met straffe hand en terreur was het middel waarmee ze de controle over de bevolking hielden.

Lees verder via de Bron: Biflatie.nl

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
afaafe4277f120a0 640 drink water

Privatisering van water en collectieve verontwaardiging

kolencentrale3

Wordt onze Nederlandse bodem binnen de kortste keren een CO2 ballon?